https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Roszczenia i spory

Postępowanie pojednawcze

Najbardziej pożądanym sposobem rozstrzygnięcia sporu o roszczenia ze stosunku pracy jest polubowne załatwienie tego sporu (art. 243 k.p.). Może to nastąpić w toku standardowego postępowania określonego przepisami prawa pracy, rozwiązanie sporu może również dojść do skutku w ramach postępowania przed komisją...

Postępowanie przed sądem pracy – przepisy szczególne

Jak już wielokrotnie była o tym mowa, postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy stanowi szczególny rodzaj postępowania sądowego wyodrębnionego w przepisach k.p.c. Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy normuje wybrane zagadnienia procedury sądowej, natomiast w pozostałych kwestiach stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w części ogólnej...

Postępowanie uproszczone w sprawach z zakresu prawa pracy

Obok rozstrzygnięcia sporu ze stosunku pracy w ramach uprzednio opisanej w pkt 3-4 procedury odrębnej, dochodzenie określonego roszczenia może być przeprowadzone w toku postępowania uproszczonego (art. 5051-50514 k.p.c.). Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące postępowania uproszczonego zostały w znacznej mierze ukształtowane pod wpływem dwu uchwał SN:...

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie z zakresu prawa pracy pomimo swego wyodrębnienia w ramach procedury cywilnej, gwarantuje stronom realizację zasady dochodzenia roszczeń w trybie co najmniej dwuinstancyjnym. Celowi temu służą odpowiednie środki odwoławcze określone w części ogólnej k.p.c. Podstawowymi środkami odwoławczymi w sprawach z zakresu prawa pracy są: apelacja, zażalenie...

Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy – zasady i pojęcia

Zasady ogólne dotyczące rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy Krajowy system prawny, w ramach którego działają wyodrębnione organy sądownicze, jakimi są sądy pracy, gwarantuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy możliwość dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy w oparciu o zróżnicowane procedury....

Postępowanie z zakresu prawa pracy – zasady ogólne

Koszty sądowe w postępowaniu z zakresu prawa pracy Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy regulują przepisy ustawy z dn. 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594). W zakresie wykonawczym odpowiednie...