test

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Inne podatki

MF: Nowa aplikacja mobilna do zarządzania dokumentami TAX FREE dla podróżnych

Aplikacja mobilna mTAX FREE PL jest kolejnym ułatwieniem w obsłudze dokumentów TAX FREE.Dzięki tej aplikacji podróżni mogą zarządzać własnymi dokumentami na swoim smartfonie w dowolnym czasie.Od 1 lutego 2023 r. wszystkie dokumenty TAX FREE wystawione w Polsce są dostępne...

Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych od 1 lutego 2024 roku

Przesunięcie wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych wyłącznie w postaci elektronicznej na 1 lutego 2024 roku Ministerstwo Finansów informuje, że 1 grudnia 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2707), w...

NSA i interpretacje podatkowe: Podatnik powinien udzielać odpowiedzi na pytania

TEZY W trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p. nie można żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął on, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art....

Podatek PCC: Opodatkowanie dodatniej wartości firmy?

W dniu 21.02.2022 r. w postępowaniu III FPS 2/21 z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę rozstrzygającą na korzyść przedsiębiorców wątpliwości co do opodatkowania dodatniej wartości firmy podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Renoma firmy rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników...

Czy Polski Ład poprawi system podatkowy?

Rada Ministrów 8 września br. przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została uchwalona 1 października br. Ministerstwo Finansów zapewnia, że...

Ważny wyrok NSA w sprawie podatku od nieruchomości (budowli)

W dniu 29.09.2021 r. w postępowaniu z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę rozstrzygającą wątpliwości co do przesłanek kwalifikowania obiektów budowlanych posiadających cechy budynków do przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W sentencji uchwały (sygn. akt: III FPS 1/21) NSA wyjaśnił, że obiekt budowlany, będący...

Objaśnienia podatkowe w sprawie kas rejestrujących

Objaśnienia dotyczą zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania, a także obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika. OBJAŚNIENIA PODATKOWE z 12...

MF: Ulga termomodernizacyjna w żadnym stopniu nie różnicuje podatników

Interpelacja nr 24996 do ministra finansów w sprawie rozliczenia instalacji fotowoltaicznej Szanowny Panie Ministrze! Według Ministerstwa Finansów wszyscy podatnicy mogą w równym stopniu korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, tj. niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów lub przychodów. W przypadku osób o niższych dochodach...

NSA: Nieruchomości niewykorzystywane w biznesie z niższym podatkiem

SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Paweł Borszowski, Sędzia WSA (del.) Marek Kraus, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. K. od...

Podatek akcyzowy i obowiązek rejestru

Przypominamy, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane,...