ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Urlopy pracownicze

Uprawnienia urlopowe pracowników

  W celu realizacji postanowień wymienionej dyrektywy do k.p. wprowadzono prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 4 tygodni, a także sprecyzowano zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Zmiany, jakich dokonano w dziale VII k.p. "Urlopy wypoczynkowe" zawierają ponadto szereg rozwiązań prawnych prowadzących...

Uprawnienia urlopowe w niektórych innych przepisach

Uprawnienia urlopowe określonych grup zawodowych (np. nauczyciele, nauczyciele akademiccy) zostały uregulowane – korzystniej niż w Kodeksie pracy – w odrębnych ustawach (tzw. pragmatykach służbowych). Uprawnienia urlopowe nauczycieli Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r. poz....

Urlopy bezpłatne

  Udzielanie urlopów bezpłatnych Stosownie do art. 174 § 1 k.p. pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego pisemny wniosek. Istotą tego urlopu jest okresowe zawieszenie stosunku pracy, polega on bowiem na zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy na określony z góry...

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

Nowelizacja k.p. pochodząca z dn. 14.11.2003 r. jednoznacznie określiła tryb postępowania w zakresie udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych. Godzinowy wymiar urlopu Aktualnie obowiązujące przepisy k.p. przewidują dwie istotne zasady dotyczące udzielania oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego. Powyższe dyspozycje, mające bezwzględnie obowiązujący charakter, zawarto w art....

Urlopy szkoleniowe

W obecnym stanie prawnym kwestie dotyczące podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych regulują przepisy art. 1031–1036 k.p. W treści niniejszego artykułu została przedstawiona wyłącznie problematyka urlopów szkoleniowych. Należy zauważyć, że jeden z zapisów kodeksowych dotyczących wymiaru urlopu szkoleniowego, tj. art. 1032...