https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów

Zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy szczegółowo określają zakres informacji o charakterze personalnym, jakich pracodawca może wymagać od kandydata na pracownika. Niniejsze unormowania, wynikające z postanowień ustawy zasadniczej oraz odrębnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, stanowią gwarancję zachowania w tajemnicy...

Telepraca

W obecnym stanie prawnym kwestie zatrudnienia pracowników w formie telepracy uregulowano w rozdz. IIb Działu 2 k.p. (art. 675–6717). Z dniem 5 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dn. 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej...

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika

Obligatoryjne postanowienia umowy o pracę Przepisy art. 29 § 1 k.p. określają katalog postanowień, które obowiązkowo należy zawrzeć w każdej umowie o pracę, a także odpowiednio w innych aktach stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. W odniesieniu do ustaleń o charakterze czysto formalnym, umowa o pracę powinna określać:...

Ochrona danych osobowych pracownika oraz przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika Jak wynika z regulacji odsyłającej zawartej w art. 221 § 5 k.p. w zakresie nieunormowanym w art. 221 § 1–4 k.p. do danych osobowych, o których mowa w tych regulacjach, stosuje się odrębne przepisy,...

Nawiązanie stosunku pracy

Nawiązanie stosunku pracy jako czynność prawna Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy - bez względu na podstawę prawną tego stosunku - wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Powyżej cytowana treść art. 11 k.p. w brzmieniu nadanym z mocy nowelizacji k.p. z dn. 14.11.2003...

Ważność postanowień umownych oraz rodzaje umów o pracę

Z dniem 22.02.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwanej w dalszej części „nowelą z dn. 25.06.2015 r.”, które przewidują istotne modyfikacje...