ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zobowiązania stron stosunku pracy

Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych

  Pracodawcy są obowiązani ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przy czym obowiązki w tym zakresie stanowią element katalogu podstawowych zasad prawa pracy (art. 17 k.p.) oraz zostały wyróżnione jako jedno z najważniejszych zobowiązań pracodawcy (art. 94 pkt 6 k.p.). Jednocześnie...

Monitoring w zakładzie pracy – nowość w Kodeksie pracy

Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000), zwanej dalej „u.o.d.o.”, która służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...

Podróże służbowe

Z dniem 01.03.2013 r. weszły w życie nowe regulacje wykonawcze określające wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wydanie nowych przepisów w tym zakresie wynikało przede wszystkim z konieczności urealnienia stawek diet...

Obowiązki pracownika

Wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę - stanowi podstawowe zobowiązanie pracownika wynikające z nawiązania stosunku pracy, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, czy spółdzielczej umowy...

Regulamin pracy

Regulamin pracy jako zakładowe źródło prawa pracy Regulamin pracy jest jednym z podstawowych aktów zakładowego prawa pracy, regulującym kwestie organizacyjne i porządkowe związane z procesem pracy. W ogólnym zarysie regulamin pracy ma dostosowawczy charakter - inaczej mówiąc celem jego wydania jest...