ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Dyrektor

Nadzór pedagogiczny nad szkołą

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli doraźnych w szkołach publicznych przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego wzbudził zainteresowanie posłów. W interpelacji zapytali ministra m.in. o to, czy takie kontrole mogą być niezapowiedziane, a także powodować przerwanie zajęć z uczniami, oraz czy kontrolerzy mogą wychodzić poza zakres określony w upoważnieniu...

MEiN: Zasady zatrudnienia nauczycieli z Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie. Ułatwienie zatrudniania kadry pedagogicznej i pomocy...

Arkusz organizacji szkoły – udział związków w procesie opiniowania

Przepisy dotyczące zasad przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół zawarte są w ... (...) ustawie – Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zgodnie z § 17 ust. 7–10 cyt. rozp. w kwietniu każdego roku dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły na kolejny,...

Zasady prowadzenia placówek doskonalenia nauczycieli

„Jako organ prowadzący niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną szkołę podstawową, chcę rozszerzyć pakiet usług i stworzyć ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jakie wymogi formalne należy spełnić, jaką dokumentację przygotować, itp., aby zarejestrować ww. placówki? Kto wydaje pozwolenia?” Do placówek doskonalenia nauczycieli ma zastosowanie ... (...) rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,...

Uchybienia przeciwko porządkowi w pracy

„W X 2021 r. zatrudniłam nauczyciela świetlicy. Pracownik był skierowany do szkoły z urzędu pracy. Nauczyciel notorycznie spóźnia się do pracy. Zdarza się, że nie przyjeżdża na 2-3 lekcje, na których powinien być od rana. Nie odbiera telefonów, nie zgłasza, że pojawi się później w pracy. Sytuacja powtarzała się...

Szkoły: Interpretacja Karty Nauczyciela dot. odwołania dyrektora

Czy użyty w Karcie Nauczyciela termin „powaga i wiarygodność wysuniętych zarzutów” sprzeciwia się temu, by decyzję o zawieszeniu w obowiązkach dyrektora szkoły oprzeć na anonimowym donosie? Jak rozumieć pojęcie „sprawy niecierpiące zwłoki”? Kwestie te poruszył resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską, a jednocześnie przypomniał, że prawidłowość decyzji o...

Szkoły i dodatkowe zajęcia w poradniach

Już od 1 marca br. w szkołach będą mogły być realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Środki w części oświatowej subwencji...

Polski ład, a nauczycielskie (i nie tylko) tzw. „trzynastki”

Zgodnie z ... (...) art. 48 Karty Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Do tzw. trzynastki uprawnieni są również pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w oświacie (art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Zatrudnienie w ciągu...

Prawo oświatowe i akredytacje pozaszkolne

Zgodnie z ... (...) art. 118 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (u.P.o.), publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, a także inne podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (tj. podmioty prowadzące działalność oświatową oraz instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową), mogą uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone...

Epidemia i edukacja stacjonarna w czasie edukacji zdalnej

„W związku z rozporządzeniem o wprowadzeniu nauki zdalnej od 20.12.2021 r.  rodzice większości uczniów uczęszczających do prowadzonej przeze mnie niepublicznej szkoły podstawowej złożyli oświadczenia, że: - nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w szkole; - nie mają dobrego połączenia z internetem; - nie mają sprzętu komputerowego itp. i proszą o zorganizowanie edukacji...