ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

BHP i zdrowie - pytania i odpowiedzi

Okulary z dofinansowaniem pracodawcy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 Nr 148 poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące...

Kto nie podlega wstępnym badaniom lekarskim wykonywanym przed przyjęciem do pracy?

Kodeks Pracy wskazuje dwa przypadki, w których osoby przyjmowane do pracy nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim, tj.: jeśli są przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy...

Badania okresowe pracowników

Zgodnie z przepisem art. 229 § 2 Kodeksu pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Dodatkowo w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania...

Praca zimą – napoje i posiłki profilaktyczne

We wskazanych pomieszczeniach powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 °C (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2. Pomieszczenia, o...

Zwolnienie lekarskie a świadczenia z ZFŚS

„Świadczenie z ZFŚS i komercyjny pobyt w sanatorium w czasie zwolnienia lekarskiego. Pracownik od 24.08.2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 04.02.2017 r. do 11.02.2017 r. był na komercyjnym pobycie w sanatorium. W dniu 14.03.2017 r. przedstawił fakturę o...

Wypadek przy pracy

„Pracownik w dniu 20.01.2017 r. uległ wypadkowi przy pracy i otrzymał zwolnienie od tego dnia, jednak do chwili wypadku od 7.00 do 12.00 (5 godzin) pracował. W jaki sposób należy rozliczyć ten częściowo przepracowany dzień?” Na wstępie warto podkreślić, że...

Ochrona zdrowia pracowników

Jak przeprowadzić wśród pracowników ocenę ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy? „Czy pracodawca (spółka z o.o.) zatrudniająca pracowników na podstawie Kodeksu pracy (brak przepisów szczegółowych branżowych) w celu ochrony własnego interesu oraz działań prewencyjnych polegającym na zapobieganiu chorobom zawodowym oraz...

Profilaktyczne posiłki i napoje przy pracy zimą

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiającego im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. We wskazanych pomieszczeniach powinna być zapewniona...

Niska temperatura w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy

Wysokość minimalnej temperatury w pomieszczeniach pracy została ustalona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z późn....

Zakaz palenia papierosów dotyczy też papierosów elektronicznych

Czy zakaz palenia papierosów w miejscu pracy dotyczy także papierosów elektronicznych? W dniu 24.08.2016 r. ogłoszona została ustawa z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016, poz. 1331)....