https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ustanie zatrudnienia

Prawo do odprawy pieniężnej oraz jej wysokość

Uprawnienia w zakresie odpraw pieniężnych przysługujących pracownikom w razie utraty zatrudnienia w ramach grupowego lub indywidualnego zwolnienia uregulowano w art. 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy...

Podstawy prawne oraz sposoby rozwiązywania umów o pracę

Przepisy prawa pracy (art. 30–43 k.p.) stosunkowo dokładnie określają zarówno zasady, jak i tryb, które obowiązują w ramach postępowania dotyczącego wypowiadania umów o pracę. Regulacje prawne nie mogą jednak normować wszystkich aspektów, co wynika zwłaszcza z niemożności wskazania wyczerpującego katalogu...

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa pracy istnieją dwa zasadnicze odrębne tryby ustania stosunku pracy: rozwiązanie umowy o pracę – następujące z woli jednej lub obu stron (na mocy porozumienia) na podstawie czynności prawnej, którą jest złożenie oświadczenia woli (na...

Kiedy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

Zatrudniam kilka osób w sklepie. Jednak w najbliższym czasie nie będę potrzebował takiej liczby pracowników. Muszę ich zwolnić. Czy jako pracodawca mogę skrócić okres wypowiedzenia? Zgodnie z art. 36 k.p. pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę na...

Uprawnienia stron w razie nieuzasadnionego lub sprzecznego z prawem rozwiązania stosunku pracy

Kwestie dotyczące uprawnień pracowniczych w razie bezzasadnego lub sprzecznego z prawem wypowiedzenia stosunku pracy oraz niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę bądź pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia uregulowano w art. 44-61 k.p. Z dniem 7 września 2019 r. określone...

Obowiązki pracodawcy związane z zamiarem przeprowadzenia zwolnień grupowych

Obowiązki pracodawcy w zakresie grupowego zwolnienia – w tym dotyczące konieczności konsultacji podejmowanych działań oraz zawarcia stosownego porozumienia – określono w odpowiednich zapisach ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników...

Tryb przeprowadzania zwolnień grupowych oraz zakres stosowania przepisów ochronnych

Jak stanowi art. 12 ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969), zwanej dalej „ustawą o zwolnieniach grupowych”, przy rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn...

Ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w Kodeksie pracy

Kodeks pracy ustanawia szereg regulacji prawnych nakładających na pracodawcę określone ograniczenia w zakresie stosowania przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikiem. Już samo ustalenie sztywnych okresów wypowiadania umów o pracę na okres próbny (art. 34 k.p.) oraz na czas...

W jaki sposób rozstać się z pracodawcą?

Pracownik nie może skutecznie zrezygnować z pracy ze wskazanym dniem, jeśli nie został zachowany okres wypowiedzenia. Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w trybach określonych w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia...

Sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy to dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - Dz.U. z 2016 r. poz. 2292)...