ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Urlopy i zwolnienia

Zaległy urlop pracownik musi dostać do 30 września

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Przypomnijmy, że przywołana zasada nie ma...

Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Ponieważ pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, to w razie braku możliwości wykorzystania w naturze tego uprawnienia pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny będący równoważnikiem urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent pieniężny za urlop stanowi odpowiednik realizacji prawa pracownika do wypoczynku urlopowego w naturze,...

Uprawnienia urlopowe pracowników

  W celu realizacji postanowień wymienionej dyrektywy do k.p. wprowadzono prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 4 tygodni, a także sprecyzowano zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Zmiany, jakich dokonano w dziale VII k.p. "Urlopy wypoczynkowe" zawierają ponadto szereg rozwiązań prawnych prowadzących...

Uprawnienia urlopowe w niektórych innych przepisach

Uprawnienia urlopowe określonych grup zawodowych (np. nauczyciele, nauczyciele akademiccy) zostały uregulowane – korzystniej niż w Kodeksie pracy – w odrębnych ustawach (tzw. pragmatykach służbowych). Uprawnienia urlopowe nauczycieli Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r. poz....

Urlopy bezpłatne

  Udzielanie urlopów bezpłatnych Stosownie do art. 174 § 1 k.p. pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego pisemny wniosek. Istotą tego urlopu jest okresowe zawieszenie stosunku pracy, polega on bowiem na zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy na określony z góry...

Zasady uwzględniania w wynagrodzeniu urlopowym składników płacowych oraz innych świadczeń ze stosunku pracy

  Odpłatny charakter – to jedna z podstawowych cech uprawnienia pracowniczego, jakim jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 172 k.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe, o którym...

Zwolnienie lekarskie dłuższe niż 30 dni

Jestem na zwolnieniu lekarskim. W sumie są to dwa zwolnienia z powodu tej samej choroby, a razem liczba dni zwolnienia wynosi 37. Do pracy mam wrócić 1 stycznia. Czy muszę wykonać jakieś badania przed powrotem do pracy? Kiedy okres zwolnienia...

Przesunięcie terminu urlopu w czasie ferii

Chcę pójść na urlop w styczniu, choć początkowo planowałem wziąć urlop w lutym w czasie ferii zimowych dzieci. Jednak w związku ze zmianą terminu ferii chciałbym wziąć urlop w styczniu. Jednak w tym czasie wielu pracowników korzysta z urlopu....

Staż urlopowy

Pracuję już od 2 lat u tego samego pracodawcy. Proszę o informację kiedy będzie mi przysługiwało 26 dni urlopu wypoczynkowego? Odnosząc się do zadanego pytania należy wyjaśnić, że warunki nabywania urlopu zostały określone w art. 154 ustawy z dnia 26...

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego a plan urlopowy

Pracuję już kilka lat i w związku z tym przysługuje mi 26 dniu urlopu. Czy mogę wykorzystać cały urlop jednorazowo, tzn. pójść na cały miesiąc na urlop?   Według z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem...