ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Inne świadczenia ze stosunku pracy

Odprawa pośmiertna

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie pracownika, gdy jego śmierć nastąpiła: w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby – po rozwiązaniu stosunku pracy.   Odprawa pośmiertna jest jednorazowym, obligatoryjnym świadczeniem...

Odprawa emerytalno-rentowa

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi, który odchodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę i w związku z tym ustaje jego stosunek pracy (art. 921 § 1 k.p.). Odprawa emerytalna lub rentowa jest świadczeniem pieniężnym o...

Nagroda jubileuszowa

Charakter prawny nagrody jubileuszowej Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pieniężnym ze stosunku pracy o charakterze fakultatywnym (pracodawca nie jest zobowiązany do jej wypłaty, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo do nagrody wynika z przepisów szczególnych lub regulacji zakładowych) należnym z tytułu wieloletniej pracy....

Nagrody i wyróżnienia

Ogólne zasady przyznawania nagród i wyróżnień Nagrody i wyróżnienia są świadczeniami na rzecz pracownika, których przyznanie uzależnione jest od wyłącznej decyzji pracodawcy. Uznaniowy charakter tych świadczeń znajduje odzwierciedlenie w przepisach k.p., w których dość ogólnikowo sformułowano kryteria służące za podstawę...

Świadczenia przysługujące w okresie urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy stanowi przerwę w zatrudnieniu przeznaczoną na realizację przez pracownika obowiązków związanych z wychowaniem dziecka w okresie przypadającym po urlopie macierzyńskim. Podstawowe uregulowania dotyczące urlopu wychowawczego określono w przepisach k.p. (art. 186-1867), zaś szczegółowe warunki udzielania tego urlopu, w tym formę...