ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Pracownicy niepełnosprawni

Zakład pracy chronionej

Umożliwienie realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wymaga stworzenia dogodnych warunków rehabilitacji zawodowej tych osób. W tym zakresie szczególną rolę odgrywają zakłady pracy chronionej (zwane dalej „ZPChr”) będące podmiotami zapewniającymi warunki pracy chronionej. Poniżej przedstawiono najważniejsze...

Finansowanie przez PFRON działań na rzecz pracowników niepełnosprawnych

Zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy Zwrot kosztów adaptacji istniejącego lub tworzonego stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej regulują przepisy: 26 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r.  poz....

Przepisy o zatrudnianiu niepełnosprawnych – zakres stosowania oraz podstawowe definicje

Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych została odrębnie uregulowana, ze względu na specyfikę pracy chronionej, w ustawie z  dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji...

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji zawodowej

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”, nadają Prezesowi Zarządu PFRON uprawnienia kontrolne w stosunku...

Obowiązki oraz uprawnienia pracodawców związane z dokonywaniem wpłat na PFRON

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”, nakłada na pracodawców, w tym także z sektora publicznego, określone...

Obowiązki informacyjne pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Obowiązek składania przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON miesięcznych i rocznych informacji Pracodawcy zobowiązani do składania informacji Stosownie do treści art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych

Pracownicy niepełnosprawni mogą korzystać ze szczególnych uprawnień pracowniczych, które zostały określone w rozdziale 4 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”. Przepisy zawarte...