ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Pomoc materialna dla uczniów

Podstawy prawne pomocy materialnej oraz źródła jej finansowania

W rozdziale 8a u.s.o. określone zostały warunki, zasady i tryb udzielania pomocy materialnej, natomiast w rozdziale 8 u.f.z.o. – źródła finansowania tych świadczeń. Uprawnienie do pomocy materialnej Zgodnie z art. 90b ust. 1 u.s.o. uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze...

Charakter oraz formy pomocy materialnej

Zgodnie z art. 90c ust. 1 i 4 u.s.o. pomoc materialna udzielana uczniom ma charakter socjalny albo motywacyjny. Co istotne, uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w formie...

Zadania szkoły i j.s.t. w zakresie udzielania pomocy materialnej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym Zgodnie z art. 90f u.s.o. rada gminy ma obowiązek uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Regulamin taki stanowi akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym...