ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Awans zawodowy

Awans zawodowy nauczycieli – ogólne zasady

Zasady uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego określono w przepisach art. 9a–9i KN, a kwestie szczegółowe reguluje rozp. MEN z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574). Stopnie awansu zawodowego W obecnym...

Długość stażu oraz zasady jego odbywania

Wymiar stażu i warunki jego odbywania W obecnym stanie prawnym ścieżka awansu zawodowego nauczyciela – a więc zdobycie wszystkich czterech stopni awansu w zwykłym trybie – zajmuje około 10 lat. Wlicza się w to ustalone w KN okresy karencji, czyli...

Komisje kwalifikacyjne oraz organy nadzoru nad postępowaniem o nadanie stopnia awansu zawodowego

Tworzenie komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły, a w jej skład wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący, przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w § 4 rozp....

Szczegółowe zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego Zgodnie z § 6 ust. 1 cyt. rozp. nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien: poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez...

Awans zawodowy dyrektorów, pracowników administracji oświaty oraz nauczycieli urlopowanych

Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 KN, nie odbywają stażu, ponieważ w ich przypadku okres pracy (urlopowania, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji związkowych) jest równoważny z okresem stażu. Dyrektor szkoły, który...

Ocena pracy nauczycieli, wychowawców i pracowników pedagogicznych

Zasady oceniania pracy nauczycieli zostały określone w przepisach KN, a w kwestiach szczegółowych ustawa ta odsyła do przepisów rozp. MEN z dn. 19.08.2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu...

Ocena pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek

Zasady oceniania pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli oraz publicznych kolegiów pracowników służb społecznych, zostały określone w przepisach KN, a w kwestiach szczegółowych ustawa ta odsyła do rozp. MEN z dn. 19.08.2019 r. w...

Standard kształcenia nauczycieli w systemie szkolnictwa wyższego

Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa z dn. 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) wskazuje listę zawodów, do wykonywania których niezbędne jest ukończenie kierunku studiów prowadzonych...

Centrum kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego

Centrum kształcenia ustawicznego Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego. Tego typu placówka prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kursie umiejętności zawodowych, kursie kompetencji ogólnych oraz innym kursie umożliwiającym uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i...

Placówki doskonalenia nauczycieli

W zależności od organu uprawnionego do ich zakładania i prowadzenia publiczne placówki dzielą się na: placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym (MEN), placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (MKiDN), placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (MRiRW), ...