https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zasady finansowania w oświacie

Dotacja podręcznikowa

Wskazana ustawa nakłada na szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Aby możliwa...

Zadania oświatowe gmin, powiatów i województw

W wyniku reformy samorządowej ukończonej w 1999 r. państwo przekazało obowiązek prowadzenia szkół i placówek publicznych samorządom. Jednostki samorządowe poszczególnych szczebli są odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych na swoim obszarze. W art. 4 ust. 28 u.p.o. ustawodawca definiuje zadania oświatowe...

Dotowanie publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Od 1 stycznia 2018 r. kwestie związane z finansowaniem niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek publicznych regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) – dalej: „u.f.z.o.”. Publiczne placówki...

Część oświatowa subwencji ogólnej

Jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) uprawnione są do udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, co wynika wprost z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 167 ust. 2 ustawy zasadniczej dochodami jednostek...

Dotacja przedszkolna

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozdział 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), zatytułowany „Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego”, w którym zawarto przepisy dotyczące udzielania j.s.t. dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na rozwój...

Rozliczenia kosztów edukacji przedszkolnej między gminami

W rozdziale 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), zatytułowanym „Rozliczenia finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego”, zawarto przepisy, które wskazują, jak gminy powinny rozliczać się między sobą w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej, w przypadku gdy...

Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe jako budżetowe jednostki organizacyjne

Zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP jednostka samorządu terytorialnego (j.s.t.) wykonuje zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej jako zadania własne. Takim zadaniem jest prowadzenie i utrzymywanie przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych służących wspólnocie lokalnej. W...

Dotacje celowe z budżetu państwa

Istotą dotacji celowych jest przekazanie beneficjentowi środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania, celu lub przedsięwzięcia. O wysokości i strukturze rodzajowej wydatków, które w ramach dotacji celowej realizuje beneficjent, decyduje organ udzielający dotacji. W myśl art. 127...

Planowanie finansów i przestrzeganie planu finansowego

Sporządzanie planu finansowego placówki oświatowej Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.f.z.o. przedszkola, szkoły i placówki zakładane i prowadzone przez j.s.t. są jednostkami budżetowymi. Z uwagi na ten fakt procedura sporządzania planu finansowego szkoły jest ściśle skorelowana z trybem prac...