ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Zasady promowania uczniów

Ogólne warunki i zasady promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostały określone w rozdziale 3a u.s.o., a kwestie szczegółowe – w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 44zb u.s.o., czyli w rozp. MEN z dn. 03.08.2017 r. w...

Zasady oceniania uczniów

Ocenianie wewnątrzszkolne Zgodnie z art. 44b ust. 1 u.s.o. w ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie (w szkole policealnej nie ocenia się zachowania). Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu...

Zasady klasyfikowania uczniów

Ogólne warunki i sposób klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostały określone w rozdziale 3a u.s.o., a kwestie szczegółowe – w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 44zb u.s.o., czyli w rozp. MEN z dn. 03.08.2017 r. w sprawie...