ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zakładanie

Likwidacja publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek

Likwidacja szkoły lub placówki publicznej W myśl art. 89 ust. 3 u.p.o. szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez j.s.t. może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez j.s.t. – po uzyskaniu...

Zespoły szkół i placówek

Ponadto, zgodnie z ust. 1a, 2 i 3 ww. regulacji, organ prowadzący może połączyć w zespół: liceum ogólnokształcące dla młodzieży i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli zajęcia edukacyjne w tych szkołach nie są prowadzone w tym samym czasie; prowadzoną przez siebie...

Szkoły eksperymentalne

Wyjątkiem jest sytuacja uregulowana w art. 178 u.p.o. – zgodnie z ust. 1 tej regulacji tylko MEN może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3...

Zasady zakładania szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych

Szkołą publiczną jest szkoła, która spełnia warunki określone w art. 14 ust. 1 pkt 1–5 u.p.o., czyli: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach...