https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Nadzór pedagogiczny

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli reguluje obszerny rozdział 10 KN (art. 75–85z). Szczegółowe rozwiązania zawarto natomiast w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 85v KN – tj. w rozp. MEN z dn. 25.05.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu...

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Przedmiotem nadzoru pedagogicznego jest działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkół i placówek oświatowych, a celem – podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki w tych szkołach i placówkach. Nadzór pedagogiczny sprawują wyspecjalizowane organy państwowe oraz dyrektorzy szkół i placówek – na...

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym

"Czy właściciel niepublicznego przedszkola, sprawujący również funkcję dyrektora, będący nauczycielem lecz nie mającym żadnego stopnia awansu, może prowadzić nadzór pedagogiczny w przedszkolu?" Zauważyć należy, że zakres i formy nadzoru wykonywanego w przedszkolu niepublicznym powinien pokrywać się z regulacjami aktu wyższego...

Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?

"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola jeżeli zatrudnia dyrektora ds. pedagogicznych?" Zgodnie z treścią ... (...) art. 36 ust. 1-2a ustawy o systemie oświaty, szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub...

Wzór planu nadzoru pedagogicznego 2016/2017 r.

Jak powinien wyglądać wzór planu nadzoru pedagogicznego na rok 2016/2017 dla placówki niepublicznej - ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego? Plan nadzoru pedagogicznego  Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Ustawa...

Czy usunięcie nagany z akt osobowych nauczyciela wymaga pisemnego potwierdzenia?

W lipcu 2012 r. nauczyciel otrzymał naganę na piśmie. Nagana została dołączona do akt osobowych nauczyciela i po roku zostanie cofnięta. Czy o usunięciu nagany z akt osobowych należy pracownika poinformować na piśmie? Czy pismo należy dołączyć do akt...

Odpowiedzialność porządkowa

. Wstęp Odpowiedzialność porządkowa dotyczy wszystkich pracowników szkoły lub placówki oświatowej. Uregulowania w tej materii zawarte są w Kodeksie pracy.Dopuszczalność stosowania kar porządkowych Zgodnie z art. 108 § 1 k.p. pracodawca może zastosować...