https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zasady sporządzania i wydawania dokumentów szkolnych oraz nostryfikacja świadectw

Duplikaty dokumentów oraz opłaty za ich wydawanie

W przypadku utraty suplementu do dyplomu zawodowego lub suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osoba, która go otrzymała, może wystąpić do o.k.e., która wydała ten suplement, z wnioskiem o wydanie nowego suplementu. Zgodnie z § 24 ust. 1 cyt. rozp....

Ogólne zasady sporządzania i wydawania świadectw, dyplomów i innych druków

Katalog dokumentów szkolnych wydawanych przez upoważnione do tego podmioty określony został w § 2 ust. 3 i 4 wskazanego rozp. Do druków szkolnych należy zatem zaliczyć: świadectwa: szkolne promocyjne; ukończenia szkoły; dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości (dalej: „świadectwa”); certyfikaty kwalifikacji...

Ogólne zasady sporządzania i wydawania świadectw oraz dokumentów szkolnych

W myśl art. 11 ust. 1 u.s.o. świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi. Kwestie związane ze sporządzaniem...

Uznawanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą

Zgodnie z art. 93 ust. 1 u.s.o. wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej: 1)   świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa...