Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet Cialis Cialis Fiyat

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Dyrektor

Szkoły i odpowiedzialność karna dyrektorów szkół

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej Prawo oświatowe oraz niektóre inne ustawy, który wprowadza odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Ma to dotyczyć osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami...

Pedagog czy psycholog szkolny?

Przepisy prawa oświatowego w sposób ogólny określają zadania pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce. Ustalenie szczegółowego zakresu obowiązków wykonywanych przez nauczycieli specjalistów należy do ... (...) kompetencji dyrektora szkoły (przedszkola, placówki), który powierza im zadania, stosownie do ich kwalifikacji – wyjaśnia MEiN. Zgodnie z § 24 rozporządzenia MEN w...

Epidemia: Ograniczony dostęp do szkół

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi i opinie dotyczące trudności, z jakimi zmagają się szkoły, uczniowie i nauczyciele od początku tego roku szkolnego. Najczęściej dotyczą one stosowania kwarantanny oraz licznych przerw w nauce stacjonarnej. Rośnie bowiem liczba szkół, które zmuszone są przejść w tryb hybrydowy lub zdalny. Nauczyciele zgłaszają przede wszystkim...

Dostęp do danych we wnioskach o świadczenia z ZFŚS

Co jeśli regulamin ZFŚS nie przewiduje powołania komisji socjalnej, a tylko udział przedstawicieli związku zawodowego w procesie oceny wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu socjalnego? Związki zawodowe pisemnie wyznaczają swojego przedstawiciela do udziału w opiniowaniu wniosków. Czy regulamin ZFŚS jako źródło prawa pracy może być podstawą udostępnienia danych zawartych...

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w szkołach i placówkach oświatowych

Dnia 11.10.2021 r. weszła w życie ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych, regulująca zasady tworzenia, organizowania i działania tych kas u pracodawców. Ponieważ KZP mogą działać również w szkołach i placówkach oświatowych, warto zwrócić uwagę na niektóre uregulowania nowej ustawy. Członkostwo w kasie – nie tylko pracownicy Zgodnie z ... (...) art. 7 ust....

Nauczyciele: Dodatkowe wynagrodzenie roczne

„Ponownie zwracam się do Państwa w kwestii "13" pensji dla nauczyciela. 25.10.2021 r. otrzymałam informację zwrotną w tej sprawie, odpowiedź z Państwa strony dotycząca tej kwestii brzmiała, że nauczyciel zatrudniony po 1 września nie nabywa praw do "13" pensji, ponieważ nie jest wówczas zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły....

Uwaga: Nowe prawo – Sygnaliści w zakładach pracy, o co chodzi?

Teraz to gorący temat na czasie, ponieważ zostało mało czasu, a dyrektorzy i kadra zarządzająca w wielu firmach oraz instytucjach szuka procedur i gotowych rozwiązań do zgłoszeń. Poniżej prezentujemy takowe, bo do 17 grudnia pracodawcy muszą zdążyć z regulaminem wewnętrznym. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do ... (...) wdrożenia do 17.12.2021 r....

Szkoły: Zewnętrzny administrator danych osobowych

W każdej jednostce oświatowej powstaje znaczna ilość dokumentacji, w tym zawierającej dane osobowe. W szczególności dane takie zawiera oczywiście dokumentacja kadrowa, ale podkreślić należy, że również dokumentacja przebiegu nauczania takie dane osobowe zawiera. Przykładowo, zgodnie z ... (...) rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji...

Ochrona danych osobowych w szkołach. Co może policja?

Ochrona danych osobowych to bardzo ważny obszar działalności szkół i placówek, który wciąż wzbudza wśród rodziców i pracowników oświaty wiele wątpliwości. Najczęstsze pytania dotyczą podstaw prawnych, celów i zakresu przetwarzania danych osobowych. Przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych miniporadnik ma pomóc we właściwym zrozumieniu tych zagadnień, a co za...

Ewakuacje w placówkach oświatowych

Do 30 listopada szkoła, przedszkole i internat muszą przeprowadzić próbną ewakuację. Obowiązek ten wynika z ... (...) rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co istotne, żadne przepisy antycovidowe nie zwalniają szkół, przedszkoli ani internatów z wykonania tego zadania. Zgodnie z § 17 ust. 2 cyt. rozp....