https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Urlopy i uprawnienia

Urlopy wypoczynkowe pozostałych pracowników

Prawo do wypoczynku, w tym do urlopu wypoczynkowego, jest uprawnieniem powszechnym gwarantowanym aktami prawnymi najwyższej rangi (Konstytucja RP, Kodeks pracy). Ogólna norma wyrażona w art. 14 k.p., zapewniająca pracownikowi prawo do wypoczynku na podstawie przepisów m.in. o urlopach wypoczynkowych,...

Urlop i zasiłek macierzyński

Uprawnienia pracownicze dotyczące urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich zostały uregulowane w Dziale 8 Kodeksu pracy. Kilka ostatnich nowelizacji k.p. doprowadziło do ustanowienia szeregu zmian korzystnych dla pracowników. Wprowadzono m.in. rozwiązania prawne polegające na: włączeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego do...

Urlop wychowawczy oraz świadczenia przysługujące w jego okresie

Urlop wychowawczy stanowi przerwę w zatrudnieniu przeznaczoną na realizację przez pracownika obowiązków związanych z wychowaniem dziecka w okresie przypadającym po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Ponieważ urlop ten nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem, to sam pracownik decyduje, czy i w...

Rodzaje świadczeń socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zgodnie z art. 53 ust. 3 KN każda szkoła (placówka oświatowa) tworzy jeden fundusz, który zapewnia opiekę socjalną zarówno nauczycielom, jak i pozostałym pracownikom zatrudnionym w tej szkole lub placówce, niebędącym nauczycielami. Działalność socjalna prowadzona w...

Inwentaryzacja w szkole w czasie ferii i urlopów

„Dnia 18.01.2017 roku wójt zarządził w naszej placówce inwentaryzację, którą trzeba przeprowadzić w terminie 18-31.01.2017 roku. Inwentaryzacją należy objąć wszystkie składniki majątku (środki trwałe, księgozbiór, składniki rzeczowe, ilościowe, wartościowe, materiały). Wójt zobowiązał dyrektora szkoły do powołania komisji i do...

Oddział przedszkolny jako jednostka feryjna i urlop dla nauczyciela

"Nauczyciel placówki feryjnej posiada stałe zatrudnienie na podstawie mianowania, który do dnia 31.08.2016 r. wykorzystał urlop wypoczynkowy zgodnie z Kartą Nauczyciela w wymiarze 56 dni. Od 01.09.2016 r. ten sam nauczyciel świadczy pracę na postawie aneksu do umowy jako...

Zaległy urlop nauczyciela

Jak prawidłowo naliczyć i w jakim wymiarze niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela? "Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony od dnia 24.04.2015 r. do 27.07.2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, następnie od 28.07.2015 r. do 25.07.2016 r. na urlopach: macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli oraz urlop uzupełniający

Kwestią bezsporną jest, że jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych jest prawo do wypoczynku. Prawo takie przysługuje również nauczycielom na mocy przepisów KN. Urlop wypoczynkowy jest płatnym okresem niewykonywania pracy przysługującym pracownikowi w każdym roku kalendarzowym. Przepis art. 152 § 2...

Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego Zgodnie z art. 67 ust. 1 KN za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z...

Urlopy dodatkowe

Urlopy i zwolnienia na dokształcanie Jak stanowi art. 68  KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Ponadto nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny...