Szkoły i dodatkowe zajęcia w poradniach

MEiN: 180 mln zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8

Już od 1 marca br. w szkołach będą mogły być realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną więc zwiększone o 31 proc. Podział środków zostanie maksymalnie uproszczony. Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Środki na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 2022 r.

W 2022 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 700 mln zł, które będą przeznaczone na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

 • 180 mln złna dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – środki planowane od 1 marca br. 
 • 520  mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r. – środki planowane od 1 września br.

Dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Już od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów.

Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostaną uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Do 21 lutego br. dyrektorzy szkół przekażą do organu prowadzącego informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole.

Zajęcia będą mogły być prowadzone od 1 marca br., ale to szkoła – stosownie do swoich potrzeb i możliwości – zadecyduje o terminie ich rozpoczęcia. Zajęcia powinny zostać zrealizowane do 20 grudnia br.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zostaną zorganizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.

Podział środków na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych

Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej będzie realizowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która zostanie powiększona w tym celu o kwotę 180 mln zł. Podział środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego (JST) odbędzie się zgodnie z kryteriami podziału rezerwy na rok 2022.

Podział środków będzie maksymalnie uproszczony i zostanie dokonany przez MEiN na podstawie liczby uczniów w szkołach na dzień 30.09.2021 r. Środki na rachunki JST przekaże Ministerstwo Finansów. Zakładamy, że przekazanie środków nastąpi przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Wsparcie finansowe na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów szkół niepublicznych i publicznych, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na uczniów szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne rejestrowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zostanie przekazane w formie dotacji celowej.

Wysokość wsparcia

W skali całego kraju kwota 180 mln zł przeznaczona na to zadanie pozwoli zrealizować ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Tym samym środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną zwiększone o 31%.

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie:

 • w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć,
 • w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

Pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia specjalistów

Od 1 września br. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych. Rozwiązania w tym zakresie zostaną wprowadzane stopniowo, do 01.09.2024 r.

Wymiar zatrudnienia będzie zależny od liczby uczniów w przedszkolu/szkole.

Harmonogram

Poniżej przedstawiamy szczegółowe kalendarium dotyczące wprowadzania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • do 21 lutego br.– dyrektorzy szkół przekażą do organu prowadzącego, odpowiednio  informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole lub wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych,
 • do końca lutego br.– podział środków zostanie dokonany przez MEiN i przekazany do Ministerstwa Finansów. Środki powinny trafić na rachunki JST jeszcze przed rozpoczęciem zajęć,
 • od 1  marca do 20 grudnia br.– realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 08.02.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. z 2022 poz. 339.

Materiały:

180 mln zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – prezentacja
180​_mln​_zł​_na​_dodatkowe​_zajęcia​_specjalistyczne​_z​_zakresu​_pomocy​_psychologiczno-pedagogicznej-prezentacja.pdf 1.98MB

Wzór zestawienia – załącznik do rozliczenia dotacji
Wzór​_zestawienia​_-​_załącznik​_do​_rozliczenia​_dotacji.docx 0.02MB

Informacja o dodatkowych zajęciach pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wzór​_-​_Informacja​_o​_dodatkowych​_zajęciach​_pomoc​_psychologiczno-pedagogiczna.docx 0.02MB

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej
Wzór​_wniosku​_o​_udzielenie​_dotacji​_celowej.docx 0.02MB

Wzór rozliczenia dotacji celowej udzielonej niesamorządowej szkole
Wzór​_rozliczenia​_dotacji​_celowej​_udzielonej​_niesamorządowej​_szkole.docx 0.02MB

OSR do rozporządzenia z art. 30c
OSR​_do​_rozporządzenia​_z​_art​_30c.docx 0.03MB

Uzasadnienie do rozporządzenia z art. 30c
Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_z​_art​_30c.docx 0.02MB

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki