ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Dyrektor

Coraz większe braki kadrowe w szkołach

Po opublikowaniu raportu Najwyższej Izby Kontroli wśród wielu problemów polskiej oświaty głośno zaczęto wymieniać także i ten: coraz większe braki kadrowe w szkołach i próby radzenia sobie z nimi poprzez nadmierne obciążanie nauczycieli godzinami ponadwymiarowymi, brak pomysłów na to, jak zachęcić nauczycieli do pozostania w zawodzie, a studentów do...

Szkoły: 13 pensja dla nauczycieli

„Bardzo proszę o wykładnię w sprawie wypłaty "13" pensji dla nauczyciela. Czy należy wypłacić trzynastkę nauczycielowi w przypadku: 1/ Zatrudnienia od 01.-30.09.2021 r.; 2/ Zatrudnienia od 01.11.-31.12.2021 r.” Na podstawie ... (...) art. 48 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o...

Wyjaśnienia MEiN o kształceniu specjalnym

Przyjęcie do szkoły ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nakłada na dyrektora szkoły szereg obowiązków. Przede wszystkim odpowiada on za ... (...) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu. To zaś często wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowego wsparcia. O zasadach, które należy stosować przy organizacji pracy z uczniami z orzeczeniem,...

Nowość w szkołach: Organizacja zajęć wspomagających dla uczniów

Jak wygląda organizacja zajęć i specjalne zadania dyrektora szkoły? W dniu ... (...) 29.05.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 983), które wprowadziło możliwość...

Większe bezpieczeństwo w ośrodkach wychowawczych

Z dniem 01.09.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie MEiN z dn. 11.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1502), mające m.in. zwiększyć bezpieczeństwo wychowanków przebywających w tych placówkach. W § 2 ust. 1...

Szkoły: Wzór pisma do organu prowadzącego

„Czy istnieje wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie powołania zastępcy dyrektora szkoły? Jak powinno wyglądać takie pismo i ta procedura?” Odpowiadając na pytanie należy mieć na uwadze treść ... (...) art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z nim „jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze,...

Szkoły i zwolnienie nauczyciela kontraktowego

„Nauczyciel kontraktowy - matematyk zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.09.2020 r. W ciągu roku szkolnego były problemy z nauczycielem oraz długotrwałe zwolnienia lekarskie. Jaką możliwość zwolnienia nauczyciela ma dyrektor? Nie było możliwości zwolnienia na koniec roku szkolnego poprzez wypowiedzenie 3-miesięczne, ponieważ nauczyciel przebywał na zwolnieniu...

Szkoły: Programy nauczania

„Czy programy rewalidacji indywidualnej powinny być wpisane do szkolnego zestawu programów nauczania?” Zgodnie z ... (...) art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (u.s.o.), nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. Aby dokonać analizy tej regulacji należy odnieść...

Szkoły: Likwidacja nieużywanych podręczników finansowanych z dotacji

„Jak prawidłowo postępować z podręcznikami z dotacji celowej, które są nieużywane ze względu na dezaktualizację oraz okres użytkowania? Czy możliwa jest sprzedaż jako makulatura oraz czy trzeba przekazać otrzymaną kwotę do organu prowadzącego?” Przepisy ... (...) art. 22aj ustawy o systemie oświaty stanowią, że w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne,...

Niepubliczne przedszkole i rozliczanie dotacji oświatowych

„Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole i otrzymuje od gminy dofinansowanie 75% kosztów utrzymania dziecka w placówce publicznej. Czy stowarzyszenie może ze środków dotacji gminnej sfinansować studia podyplomowe dla nauczycieli pracujących w tej placówce? Koszt około 2.800-3.500 zł dla jednego nauczyciela.” Zgodnie z ... (...) art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu...