ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Sprawdzian i egzaminy

Egzamin maturalny

Ogólne warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego zostały określone w przepisach art. 44zzb–44zzz u.s.o., natomiast uregulowania szczegółowe znajdują się w rozp. MEN z dn. 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U....

Egzamin gimnazjalny

Zgodnie z reformą edukacji, wprowadzaną ustawą z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), której towarzyszy ustawa z dn. 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ogólne warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dalej „egzaminu zawodowego”) zostały określone w art. 44zzzb–44zzzy u.s.o., a regulacje szczegółowe znajdują się w rozp. MEN z dn. 18.08.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu...

Egzaminy przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

W myśl art. 3 ustawy z dn. 22.03.1989 r. o rzemiośle (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1285) dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są m.in. dyplom mistrza, świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego – w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi...