ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Urlopy i uprawnienia socjalne

Urlopy wypoczynkowe pozostałych pracowników

Prawo do wypoczynku, w tym do urlopu wypoczynkowego, jest uprawnieniem powszechnym gwarantowanym aktami prawnymi najwyższej rangi (Konstytucja RP, Kodeks pracy). Ogólna norma wyrażona w art. 14 k.p., zapewniająca pracownikowi prawo do wypoczynku na podstawie przepisów m.in. o urlopach wypoczynkowych,...

Rodzaje świadczeń socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zgodnie z art. 53 ust. 3 KN każda szkoła (placówka oświatowa) tworzy jeden fundusz, który zapewnia opiekę socjalną zarówno nauczycielom, jak i pozostałym pracownikom zatrudnionym w tej szkole lub placówce, niebędącym nauczycielami. Działalność socjalna prowadzona w...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli oraz urlop uzupełniający

Kwestią bezsporną jest, że jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych jest prawo do wypoczynku. Prawo takie przysługuje również nauczycielom na mocy przepisów KN. Urlop wypoczynkowy jest płatnym okresem niewykonywania pracy przysługującym pracownikowi w każdym roku kalendarzowym. Przepis art. 152 § 2...

Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego Zgodnie z art. 67 ust. 1 KN za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z...

Urlopy dodatkowe

Urlopy i zwolnienia na dokształcanie Jak stanowi art. 68  KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Ponadto nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny...