Zespoły szkół i placówek

417

Ponadto, zgodnie z ust. 1a, 2 i 3 ww. regulacji, organ prowadzący może połączyć w zespół:

  • liceum ogólnokształcące dla młodzieży i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli zajęcia edukacyjne w tych szkołach nie są prowadzone w tym samym czasie;
  • prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły;
  • prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.

Każde połączenie w zespół, o którym mowa wyżej, jest dokonywane z dniem 1 września danego roku (art. 91 ust. 9 u.p.o.).

Inicjatywa w zakresie tworzenia zespołów szkół i placówek należy do organów prowadzących. Samorząd nie musi z tej możliwości korzystać. Często jednak to czyni, mając na względzie racje ekonomiczne (obniżenie kosztów utrzymania szkół) i merytoryczne (lepsze wykorzystanie bazy dydaktycznej, łatwiejsze zarządzanie kadrą pedagogiczną).

Tworzenie, reorganizacja i rozwiązanie zespołu

Ustawodawca zastrzegł, że połączenie szkół i placówek w zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest natomiast dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu zapisów u.p.o.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 KN w stosunku do nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkołach wchodzących w skład zespołu pracodawcą jest zespół szkół. Należy jednak pamiętać, że zespół szkół jest jednostką organizacyjną, a nie „szkołą” w rozumieniu u.p.o.

Tworzenie zespołu

Zespół tworzy się w trybie art. 88 u.p.o., z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez samorząd uchwałę w sprawie utworzenia  zespołu podejmuje organ stanowiący j.s.t., tj. rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa (art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.o.).

W przypadku utworzenia zespołu szkół lub placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki do zespołu wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 u.p.o., nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Do tworzenia zespołu nie stosuje się przepisów art. 89 (dotyczących likwidacji szkół).

Postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek tracą moc w zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu.

Reorganizacja i rozwiązanie zespołu

Zgodnie z art. 91 ust. 7 u.p.o. organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo zespół szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół.

W przypadku włączenia kolejnej szkoły lub placówki do zespołu nie stosuje się przepisów art. 89 u.p.o. (dotyczących likwidacji szkół). Natomiast w przypadku wyłączenia szkoły lub placówki z zespołu oraz w przypadku rozwiązania zespołu nie stosuje się ani przepisów art. 88 u.p.o. (dotyczących zakładania szkół), ani przepisów art. 89 u.p.o. (dotyczących likwidacji szkół).

W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez j.s.t. kompetencje organu prowadzącego określone w art. 91 ust. 7 u.p.o. wykonuje organ stanowiący j.s.t., tj. rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa (art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.o.).

Włączenie do zespołu szkoły lub placówki jest dokonywane z dniem 1 września danego roku, natomiast wyłączenie z zespołu oraz rozwiązanie zespołu jest dokonywane z dniem 31 sierpnia danego roku (art. 91 ust. 9 i 10 u.p.o.).

Łączenie szkół i placówek prowadzonych przez różne organy

Zgodnie z art. 91 ust. 8 u.p.o. możliwe jest utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy. Wymaga to jednak zawarcia porozumienia między tymi organami. Powinno ono określać, który z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez j.s.t. kompetencje organu prowadzącego określone w tym przepisie wykonują odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa (art. 29 ust. 1 pkt 2 u.p.o.).

Łączenie szkół i placówek publicznych i niepublicznych

Zgodnie z art. 182 u.p.o. osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca j.s.t. prowadząca szkoły publiczne, szkoły niepubliczne lub placówki może dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady jego działania. Połączenie nie narusza odrębności szkół lub placówek w zakresie określonym w u.p.o., w szczególności w zakresie: uzyskiwania i cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień publicznej szkoły artystycznej oraz uzyskiwania dotacji.

Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego

Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego to specyficzny rodzaj zespołu, ponieważ nie stosuje się do niego ogólnej zasady dopuszczającej łączenie wyłącznie różnych typów szkół. Przepisy art. 93 u.p.o. stanowią zatem lex specialis w stosunku do art. 91 tej ustawy.

W myśl art. 93 ust. 1 u.p.o. organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – może je połączyć w zespół zwany centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W skład takiego zespołu musi wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (z wyjątkiem szkoły artystycznej) oraz co najmniej jedno centrum kształcenia zawodowego.

Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

Do centrum nie stosuje się przepisów art. 91 ust. 9 i 10 u.p.o., czyli tych dotyczących terminów. Natomiast, jak wynika z powyższych uwag, do centrum stosuje się regulacje dotyczące zespołu szkół, zawarte w art. 91 u.p.o., w zakresie nieuregulowanym odrębnie w art. 93 tej ustawy.

Przekształcenie oddziału przedszkolnego w przedszkole

Zgodnie z art. 92 ust. 1 u.p.o. organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, może przekształcić ten oddział lub te oddziały w przedszkole (do przekształcenia stosuje się art. 88 ust. 1 i 4–8 u.p.o.) – tak utworzone przedszkole tworzy zespół ze szkołą podstawową, a dyrektor tej szkoły staje się dyrektorem zespołu do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.

Jeżeli szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział lub oddziały przedszkolne, działa już w ramach zespołu, to przedszkole utworzone zgodnie z ww. przepisem wchodzi w skład tego zespołu.

Do lokalu zajmowanego przez przedszkole powstałe zgodnie z ww. regulacją stosuje się art. 126 ust. 1–3 u.p.o. i przepisy wydane na podstawie art. 126 ust. 4 u.p.o., dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej.