Podatek PCC: Opodatkowanie dodatniej wartości firmy?

Wizerunek firmy, jej renoma (goodwill) nie podlega PCC.

8

W dniu 21.02.2022 r. w postępowaniu III FPS 2/21 z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę rozstrzygającą na korzyść przedsiębiorców wątpliwości co do opodatkowania dodatniej wartości firmy podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Renoma firmy rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rzecznik w swoim stanowisku wskazał, że wartość firmy jest stanem faktycznym mającym jedynie wpływ na cenę przedsiębiorstwa i nie stanowi samodzielnego prawa majątkowego. Goodwill stanowi stan, w jakim w danej chwili znajduje się przedsiębiorstwo. Przy czym, wartość firmy nie znajduje swego odzwierciedlenia w księgach rachunkowych tego przedsiębiorstwa.

Materializuje się ona dopiero w momencie dokonania zbycia przedsiębiorstwa, jest bowiem pochodną ceny zakupu ustalonej przez strony umowy, nie istnieje zaś przed sprzedażą przedsiębiorstwa. Wartość firmy nie stanowi zatem prawa majątkowego w rozumieniu prawa cywilnego.

Jest to bardzo ważna uchwała dla przedsiębiorców dokonujących zbycia przedsiębiorstwa, wnoszących aporty, lub biorących udział w transakcji łączenia spółek – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

W ustnym uzasadnieniu uchwały (sygn. akt: III FPS 2/21) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że pomimo istotnego wymiaru finansowego goodwill nie stanowi prawa majątkowego podlegającego PCC.

„Sąd zwrócił uwagę na okoliczność, że dla istnienia prawa majątkowego istotna jest jego przenoszalność, zaś w momencie dokonywania czynności zbycia przedsiębiorstwa goodwill nie istnieje. Pojawia się on dopiero u nabywcy. Tym samym nie może być przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.” – dodał radca prawny Paweł Chrupek Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego, pełnomocnik Rzecznika MŚP przed NSA.

Opisywana uchwała kończy wieloletnie spory przed sądami administracyjnymi w tym zakresie.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz.U. z 2022 r. poz. 111.