Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – aktualne przepisy

18

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2022 r. pod pozycją 1657 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069).

W nowym jednolitym tekście wspomnianej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2120),
  • ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 64),
  • ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyny (Dz. U. poz. 655),
  • ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 21 czerwca 2022 r.

Jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje regulacji przejściowych oraz określających terminy wejścia w życie określonych nowelizacji – wyszczególniono je w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 23 czerwca 2022 r.

Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. określa:

  1. zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródła zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie,
  1. zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  2. uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium RP w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Cytowana ustawa stanowi ponadto podstawę do przeprowadzania obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Badaniom tym podlegają m.in. :

  • uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – w takich przypadkach na badania kieruje rektor uczelni lub kierujący szkołą albo osoba przez nich upoważniona,
  • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – wówczas na badania kieruje pracodawca albo zlecający wykonanie prac.

Badania lekarskie u osób, o których wyżej mowa, przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

zxc