Rozp. w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”

0

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2525

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1429, poz. 2525

Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 2525) — weszły w życie dnia 23.11.2023 r. — dotyczą załącznika.

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki realizacji programu pilotażowego „Recepta na Ruch”, zwanego dalej „programem pilotażowym”.

§ 2.

1. Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców diagnostyką i profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w przypadku których jest zalecana aktywność fizyczna, uzupełnioną o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do możliwości i potrzeb świadczeniobiorcy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

2. Cele szczegółowe programu pilotażowego obejmują:

1) upowszechnianie w społeczeństwie aktywności fizycznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb;

2) budowanie w społeczeństwie właściwych nawyków żywieniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb;

3) umożliwienie beneficjentom programu pilotażowego dostępu do profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej i dietetycznej.

§ 3.

1. Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

2. Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) zawarcie z realizatorami programu pilotażowego wyłonionymi w sposób wskazany w § 6 umów na realizację programu pilotażowego z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanym dalej „oddziałem Funduszu”, nie później niż na 6 miesięcy przed zakończeniem etapu realizacji programu pilotażowego;

2) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;

3) monitorowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, realizacji programu pilotażowego;

4) gromadzenie danych służących do obliczenia wskaźników realizacji programu pilotażowego.

3. Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego i dokonanie przez Fundusz oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników realizacji programu pilotażowego.

§ 4.

Programem pilotażowym zostanie objętych maksymalnie 15 000 świadczeniobiorców, przy czym maksymalna liczba świadczeniobiorców, którzy mogą zostać objęci programem pilotażowym w danym województwie, wynosi:

1) 1171 — dla województwa dolnośląskiego;

2) 798 — dla województwa kujawsko-pomorskiego;

3) 805 — dla województwa lubelskiego;

4) 392 — dla województwa lubuskiego;

5) 966 — dla województwa łódzkiego;

6) 1332 — dla województwa małopolskiego;

7) 2157 — dla województwa mazowieckiego;

8) 387 — dla województwa opolskiego;

9) 814 — dla województwa podkarpackiego;

10) 455 — dla województwa podlaskiego;

11) 913 — dla województwa pomorskiego;

12) 1766 — dla województwa śląskiego;

13) 479 — dla województwa świętokrzyskiego;

14) 542 — dla województwa warmińsko-mazurskiego.

15) 1358 — dla województwa wielkopolskiego;

16) 665 — dla województwa zachodniopomorskiego.

§ 5.

Zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, warunki ich udzielania i organizacji, sposób rozliczenia tych świadczeń, kryteria kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego, a także schemat postępowania ze świadczeniobiorcą zakwalifikowanym do programu pilotażowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.

1. Realizatorami programu pilotażowego są podmioty wykonujące działalność leczniczą wyłonione w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez dyrektora oddziału Funduszu.

2. Informacja o rozpoczęciu naboru jest umieszczana na stronie internetowej oddziału Funduszu.

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą zgłaszający się do naboru składa wniosek do oddziału Funduszu zawierający oznaczenie wnioskującego, w tym dane kontaktowe obejmujące adres siedziby podmiotu, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje o liczbie świadczeniobiorców, którą deklaruje do objęcia programem pilotażowym, oraz deklarację, że program pilotażowy będzie realizowany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

4. Nabór jest prowadzony według kolejności wpływu wniosków, o których mowa w ust. 3, do osiągnięcia maksymalnej liczby świadczeniobiorców, którzy mogą zostać objęci programem pilotażowym w danym województwie, wskazanej w § 4.

5. Oddział Funduszu, na podstawie wyników naboru, zawiera z realizatorami programu pilotażowego umowy na realizację programu pilotażowego.

§ 7.

1. Świadczeniobiorcy przysługuje prawo wyboru realizatora programu pilotażowego.

2. Fundusz i oddziały Funduszu udostępniają wykaz realizatorów programu pilotażowego na swoich stronach internetowych.

§ 8.

1. Udział w programie pilotażowym wymaga korzystania przez świadczeniobiorcę z aplikacji zapewniającej dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.), zwanej dalej „aplikacją mojeIKP”.

2. Dane dotyczące udziału świadczeniobiorcy w programie pilotażowym przy wykorzystaniu aplikacji mojeIKP są gromadzone w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanym dalej „SIM”.

3. Dane dotyczące udziału świadczeniobiorcy w programie pilotażowym gromadzone przy wykorzystaniu aplikacji mojeIKP dotyczące stanu zdrowia świadczeniobiorcy i świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych mu w ramach programu pilotażowego są udostępniane realizatorowi programu pilotażowego.

4. Dane dotyczące udziału świadczeniobiorcy w programie pilotażowym gromadzone przy wykorzystaniu aplikacji mojeIKP są, do 10 dnia każdego miesiąca, udostępniane Funduszowi z SIM w zakresie niezbędnym do dokonania pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 10, lub do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego.

§ 9.

Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

1) liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym w stosunku do populacji świadczeniobiorców uprawnionych do udziału w programie pilotażowym, w podziale na wiek i płeć;

2) liczba świadczeniobiorców, którzy ukończyli cały program pilotażowy, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;

3) liczba świadczeniobiorców, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia po udziale w programie pilotażowym przez ocenę tempa restytucji tlenowej i zmiany wartości ekwiwalentu metabolicznego, zwanego dalej „MET”, przed udziałem w programie pilotażowym i po jego zakończeniu, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym.

§ 10.

Pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego dokonuje Fundusz na podstawie danych gromadzonych w związku z realizacją i rozliczeniem umowy na realizację programu pilotażowego, a także danych, o których mowa w § 8 ust. 4.

§ 11.

Fundusz przekazuje ocenę, o której mowa w § 3 ust. 3, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

§ 12.

Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Fundusz.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 20.10.2023 r. — przyp. redakcji]

Załączniki