Rozp. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego

4

Dz.U. 2023.2684

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2684

Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego;

2) liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, zwanej dalej „ustawą”, oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, a także liczbę punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

§ 2.

Wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz dokumenty potwierdzające ich realizację określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Liczba punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym wynosi 100 punktów edukacyjnych.

3. Uzyskana w danym okresie rozliczeniowym liczba punktów edukacyjnych większa niż określona w ust. 2 nie jest zaliczana na poczet następnego okresu rozliczeniowego.

§ 4.

W przypadku gdy dana forma ustawicznego rozwoju zawodowego określona niniejszym rozporządzeniem została zrealizowana po dniu wejścia w życie ustawy a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, diagnosta laboratoryjny może ją wykazać w karcie doskonalenia zawodowego, podając odpowiadającą jej liczbę punktów edukacyjnych określoną niniejszym rozporządzeniem.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519), które utraciło moc z dniem 11 grudnia 2023 r. zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125).