Rozp. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej…

3

Dz.U. 2024.16

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 16

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” wydawanych w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej oraz udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), zwanego dalej „dokumentem mobilnym”;

2) szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną.

§ 2.

1. Wzory dokumentów: ,,Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo wykonywania zawodu położnej” wydawanych w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzory dokumentów: ,,Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Prawo wykonywania zawodu położnej” udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Wzory dokumentów: ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” wydawanych w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzory dokumentów: ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.

Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1, wydawane w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, zawierają elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną w postaci:

1) technik druku: offset i sitodruk;

2) dwukolorowego tła giloszowego z efektem reliefu wykonanego w technice druku irysowego;

3) mikrodruków;

4) zastosowania farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym (dwuzakresowej);

5) zastosowania farby w polu zdjęcia, aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;

6) zastosowania farby irydyscentnej nanoszonej techniką sitodruku.

§ 5.

Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1, udostępniane w postaci dokumentu mobilnego, zawierają elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną w postaci:

1) hologramu w kształcie odpowiadającym godłu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika;

2) ruchomego elementu graficznego prezentującego flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej;

3) giloszu umieszczonego jako tło, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika;

4) kryptograficznej, polegającej na opatrzeniu dokumentu zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji pozwalającą na potwierdzenie ważności, integralności, autentyczności i pochodzenia tego dokumentu.

§ 6.

Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej (Dz. U. poz. 2710).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia [tj. dnia 05.01.2024 r. — przyp. redakcji], z wyjątkiem § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 oraz § 5, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.