Rozp. w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego…

11

Dz.U. 2024.456

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 456

Na podstawie art. 27b ust. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541, 1560 i 1972) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) ramowy program kursu:

a) uprawniającego do pracy na stanowisku:

— dyspozytora medycznego,

— wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego,

b) doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego;

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej;

3) szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy, o których mowa w pkt 1;

4) wzory zaświadczeń o ukończeniu kursów, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Ramowy program kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Ramowy program kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Ramowy program kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

Udział w egzaminach kończących kursy, o których mowa w § 1 pkt 1, jest potwierdzany przez osoby zdające na liście obecności prowadzonej przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, zawierającej imię (imiona) i nazwisko osoby zdającej.

§ 6.

1. Egzamin z części teoretycznej jest przeprowadzany w formie testu składającego się z 30 pytań testowych zawierających 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

2. Test może być przeprowadzany w postaci papierowej albo elektronicznej za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

3. Odpowiedzi na pytania testowe udziela się przez zaznaczenie wybranej odpowiedzi literą „X”. W przypadku testu przeprowadzanego w postaci papierowej zmiana udzielonej odpowiedzi następuje przez otoczenie błędnej odpowiedzi i zaznaczenie wybranej odpowiedzi literą „X”.

4. Za każdą poprawną odpowiedź osoba zdająca otrzymuje 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia nieprawidłowej lub zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane.

5. Zaliczenie egzaminu z części teoretycznej następuje przez udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 80 % pytań testowych.

§ 7.

1. Przed przystąpieniem do egzaminu z części teoretycznej koperty zawierające testy są sprawdzane, czy nie zostały uszkodzone w sposób umożliwiający dostęp to testów.

2. Otwarcie kopert, o których mowa w ust. 1, następuje w obecności osób zdających.

§ 8.

1. W trakcie egzaminu z części teoretycznej osoba zdająca nie może korzystać z pomocy naukowych lub dydaktycznych, urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, z pomocy innych osób oraz wynosić testu z sali egzaminacyjnej.

2. Naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, powoduje uzyskanie wyniku negatywnego z egzaminu z części teoretycznej.

§ 9.

1. Egzamin z części praktycznej jest przeprowadzany w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego i składa się z 6 zadań obejmujących symulowane scenariusze praktyczne sprawdzające umiejętności osoby zdającej.

2. Do egzaminu z części praktycznej może przystąpić osoba, która zaliczyła egzamin z części teoretycznej.

3. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, jest oceniane odrębnie przez każdego członka komisji według skali ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).

4. Oceną końcową egzaminu z części praktycznej jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji zgodnie z następującym przelicznikiem:

1) od 4,76 do 5,0 — 5 (bardzo dobry);

2) od 4,26 do 4,75 — 4,5 (dobry plus);

3) od 3,76 do 4,25 — 4 (dobry);

4) od 3,26 do 3,75 — 3,5 (dostateczny plus);

5) od 2,26 do 3,25 — 3 (dostateczny);

6) od 2,0 do 2,25 — 2 (niedostateczny).

5. Egzamin z części praktycznej jest zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej 3 (dostateczną).

§ 10.

1. Zajęcia na kursach, o których mowa w § 1 pkt 1, z wyjątkiem zajęć, o których mowa w ust. 2–4, prowadzi lekarz systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 tej ustawy lub ratownik medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187), posiadający odpowiednio:

1) w przypadku kursów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz lit. b, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem tych kursów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego;

2) w przypadku kursu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem tego kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

2. Zajęcia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV w pkt 8 w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części IV w pkt 13 oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części IV w pkt 8 są prowadzone przez osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra w zakresie prawa i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ratownictwem medycznym.

3. Zajęcia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV w pkt 9 oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia w części IV w pkt 9 są prowadzone przez osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra w zakresie psychologii oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lub posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w Policji, wojsku lub w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa.

4. Zajęcia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV w pkt 19, w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części IV w pkt 9 oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części IV w pkt 19 są prowadzone przez osobę posiadającą co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w służbie lub w pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie prowadzenia szkoleń obejmujących zasady postępowania w przypadku prowadzenia działań antyterrorystycznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92).

§ 11.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 12.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 13.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 28.03.2024 r. — przyp. redakcji]