Rozp. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

372

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1900


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1900

Na podstawie art. 9d ust. 14 i 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”, i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją okręgową”;

2) dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora Komisji Centralnej i dyrektora komisji okręgowej;

3) sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Komisji Centralnej i dyrektora komisji okręgowej;

4) skład i tryb pracy komisji konkursowej.

§ 2.

1. Od osoby zajmującej stanowisko dyrektora Komisji Centralnej i dyrektora komisji okręgowej jest wymagany co najmniej dziesięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub związanym z kierowaniem pracą zespołu.

2. Dodatkowymi wymaganiami, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora Komisji Centralnej i dyrektora komisji okręgowej, są:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, w szczególności dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego i egzaminów eksternistycznych, a także z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych, a w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora Komisji Centralnej również z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) ukończenie form doskonalenia obejmujących problematykę dokonywania pomiaru dydaktycznego lub udokumentowany udział w programach lub badaniach związanych z pomiarem dydaktycznym;

3) znajomość systemów oceniania w krajach Unii Europejskiej;

4) w przypadku cudzoziemca — znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023 r. poz. 1672).

§ 3.

1. Konkurs na stanowisko dyrektora Komisji Centralnej ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zwany dalej „ministrem”.

2. Konkurs na stanowisko dyrektora komisji okręgowej ogłasza dyrektor Komisji Centralnej.

3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Komisji Centralnej i dyrektora komisji okręgowej zawiera:

1) nazwę ogłaszającego konkurs, o którym mowa w ust. 1 lub 2;

2) nazwę i adres Komisji Centralnej albo komisji okręgowej, której dotyczy konkurs;

3) wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora Komisji Centralnej albo dyrektora komisji okręgowej;

4) wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją pracy na stanowisku dyrektora Komisji Centralnej albo dyrektora komisji okręgowej,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

— imię (imiona) i nazwisko,

— datę urodzenia,

— miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

— posiadanie wymaganego wykształcenia,

— znajomość języka polskiego, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem,

— posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

— posiadanie wymaganego doświadczenia związanego z organizowaniem egzaminów lub prowadzeniem badań w zakresie egzaminowania: zakresów czynności, opisów stanowisk lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,

— ukończenie form doskonalenia zawodowego obejmujących problematykę dokonywania pomiaru dydaktycznego lub udział w programach lub badaniach związanych z pomiarem dydaktycznym,

e) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów,

f) oświadczenia, że kandydat:

— ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

— nie był karany karą dyscyplinarną i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

— nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

— nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023 r. poz. 1030 i 1532),

— nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),

— wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532),

— dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195) — dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

5) informację o sposobie i terminie składania ofert przez kandydatów;

6) informację o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

4. Oferta oraz dokumenty dołączone do oferty powinny być podpisane przez kandydata.

5. Oferta składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

6. Ogłoszenie o konkursie minister i dyrektor Komisji Centralnej zamieszczają na swojej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie.

7. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w sposób określony w ust. 6.

§ 4.

1. Konkurs na stanowisko dyrektora Komisji Centralnej przeprowadza komisja konkursowa powołana przez ministra, w której skład wchodzi 5 członków będących pracownikami urzędu obsługującego ministra. Minister wyznacza spośród członków komisji konkursowej przewodniczącego, który kieruje jej pracami, oraz zastępcę przewodniczącego komisji.

2. Konkurs na stanowisko dyrektora komisji okręgowej przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora Komisji Centralnej, w której skład wchodzi 5 członków, w tym 3 pracowników Komisji Centralnej oraz 2 przedstawicieli ministra. Dyrektor Komisji Centralnej wyznacza spośród członków komisji konkursowej przewodniczącego, który kieruje jej pracami, oraz zastępcę przewodniczącego komisji.

3. Dyrektor Komisji Centralnej, nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora komisji okręgowej, występuje do ministra o wyznaczenie przedstawicieli ministra do udziału w pracach komisji konkursowej.

§ 5.

Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:

1) pierwszy etap polega na weryfikacji pod względem formalnym ofert złożonych przez kandydatów;

2) drugi etap polega na przeprowadzeniu przez komisję konkursową rozmów z kandydatami, którzy zostali dopuszczeni do tego etapu.

§ 6.

1. Przewodniczący komisji konkursowej ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz powiadamia o tym pisemnie członków komisji, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

2. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/5 jej członków.

§ 7.

1. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert przez kandydatów, wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

2. W pierwszym etapie komisja konkursowa, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego. Uchwała jest podejmowana zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Komisja konkursowa podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego, jeżeli:

1) oferta została złożona po terminie;

2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;

3) z oferty nie wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

4. Czynności komisji konkursowej, o których mowa w ust. 2, odbywają się bez udziału kandydatów. Po ich zakończeniu przewodniczący komisji informuje pisemnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania konkursowego oraz o przyczynach odmowy. Informacja może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznie.

§ 8.

1. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej, podczas którego prowadzone będą rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu postępowania konkursowego, powiadamia się kandydatów pisemnie, nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. Informacja może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznie.

2. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

3. W trakcie rozmowy kandydat prezentuje koncepcję pracy na stanowisku odpowiednio dyrektora Komisji Centralnej albo dyrektora komisji okręgowej oraz odpowiada na pytania członków komisji konkursowej.

4. Komisja konkursowa, po rozmowie z każdym z kandydatów, dokonuje merytorycznej oceny kandydata pod względem kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku odpowiednio dyrektora Komisji Centralnej albo dyrektora komisji okręgowej.

§ 9.

1. Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko odpowiednio dyrektora Komisji Centralnej albo dyrektora komisji okręgowej, której dotyczy postępowanie konkursowe, w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

2. Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko odpowiednio dyrektora Komisji Centralnej albo dyrektora komisji okręgowej, jeżeli jeden z kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

3. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do drugiego etapu postępowania konkursowego dopuszczono co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według tej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja konkursowa stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.

§ 10.

W sprawach proceduralnych, dotyczących prac komisji konkursowej, nieuregulowanych w rozporządzeniu, decyduje komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 11.

1. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera:

1) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji konkursowej;

2) imiona i nazwiska kandydatów;

3) uchwały o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu postępowania konkursowego, wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia poszczególnych kandydatów;

4) informację o koncepcji pracy na stanowisku odpowiednio dyrektora Komisji Centralnej albo dyrektora komisji okręgowej, zaprezentowanej przez poszczególnych kandydatów podczas rozmowy, o której mowa w § 8 ust. 1, pytania zadane kandydatom w czasie tej rozmowy i zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach;

5) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych turach głosowania;

6) informację o wyniku postępowania konkursowego.

3. Protokół podpisują członkowie komisji obecni na danym posiedzeniu.

§ 12.

1. Po zakończeniu drugiego etapu postępowania konkursowego przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie powiadamia odpowiednio ministra albo dyrektora Komisji Centralnej o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje dokumentację postępowania konkursowego.

2. Minister unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora Komisji Centralnej i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 3/5 jej członków;

3) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania konkursowego.

3. Dyrektor Komisji Centralnej unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora komisji okręgowej i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 3/5 jej członków;

3) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania konkursowego.

4. Kandydaci są informowani o wynikach konkursu po jego zakończeniu.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.