Szkoły: Nowości na egzaminach 2022

Jakie nastąpią zmiany na egzaminach zewnętrznych w 2022 roku?

17

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie ograniczonego zakresu wymagań egzaminacyjnych.

Przed sesją egzaminacyjną opublikowane zostaną opracowane przez MEiN, CKE oraz GIS wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2022 r.

Z uwagi na przedłużający się okres nauki zdalnej, w 2021 r. egzaminy ósmoklasisty i maturalny zostały przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak w poprzednich latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Zmiana w tym zakresie ma charakter tymczasowy i polega na określeniu zawężonego zakresu wymagań egzaminacyjnych, na podstawie których przeprowadzane są egzaminy. Tak samo będzie również w roku 2022.

Wymagania egzaminacyjne to dla uczniów i nauczycieli jasne wskazanie zakresu wiadomości i umiejętności, które należy opracować do egzaminu, a także zakresu wiadomości i umiejętności z wcześniejszych klas lub etapów kształcenia, które należy przed egzaminem powtórzyć. Zawężenie wymagań pozwala ograniczyć zdającym czas niezbędny do powtórzenia materiału oraz przygotowania do egzaminów.

Wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uwzględniają jednak specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania te nie ograniczają możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Wskazują natomiast treści, których opanowanie jest sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio na egzaminie ósmoklasisty czy maturzysty.

Egzamin ósmoklasisty

W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych, a nie w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ważność zachowują aneksy do informatorów, które opublikowane zostały na stronie internetowej CKE w grudniu 2020 r.

Ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. W arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych niż w 2019 r., ale czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotąd – 120 minut. Podczas egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch propozycji: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

W przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzamin maturalny

W przypadku egzaminu maturalnego w 2022 r. zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ważność zachowują wspomniane wyżej aneksy do informatorów CKE z grudnia 2020 r.

Obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą. Obowiązkowe będzie natomiast przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (to zmiana w stosunku do 2021 r.). Każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów. Ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowicie zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego