https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks postępowania karnego

k.p.k. – Dział I. Przepisy wstępne (art. 1-23b)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczy art. 21. Art. 1. Postępowanie karne w sprawach...

k.p.k. – Dział II. Sąd (art. 24-44)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Rozdział 1 Właściwość i skład sądu Art. 24. § 1. Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. § 2. Sąd rejonowy rozpoznaje...

k.p.k. – Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem (art. 45-91b)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 289, poz. 818, poz. 1606), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczą art.: 51,...

k.p.k. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 92-166)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 289), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczy art. 147. Rozdział 11 Orzeczenia, zarządzenia i polecenia Art. 92. Podstawę...

k.p.k. – Dział V. Dowody (art. 167-242)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 289, poz. 818), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczą art.: 171, 185d (uchylenie),...

k.p.k. – Dział VI. Środki przymusu (art. 243-296)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Rozdział 27 Zatrzymanie Art. 243. § 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić...

k.p.k. – Dział VII. Postępowanie przygotowawcze (art. 297-336)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 289, poz. 818), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczą art.: 299b (dodany), 300. Rozdział...

k.p.k. – Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337-424)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 818), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczy art. 360. Rozdział 40 Wstępna kontrola oskarżenia Art. 337. §...

k.p.k. – Dział IX. Postępowanie odwoławcze (art. 425-467)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Rozdział 48 Przepisy ogólne Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości...

k.p.k. – Dział X. Postępowania szczególne (art. 468-517j)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Rozdział 51 (zawierający art. 468–484 — uchylony) Rozdział 52 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego Art. 485. W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Art....

k.p.k. – Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 518-548)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Rozdział 55 Kasacja Art. 518. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX. Art. 519. Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz...

k.p.k. – Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 549-577)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Rozdział 57 Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego Art. 549. O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela, pokrzywdzonego lub sądowego kuratora zawodowego albo z urzędu. Art. 550. § 1. W kwestii podjęcia...

k.p.k. – Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (art. 578-615)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1375 Rozdział 61 Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych Art. 578. Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych: 1) uwierzytelnieni w Rzeczypospolitej Polskiej szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych, 2) osoby należące...

k.p.k. – Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (art. 578-615a)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 818), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczą art. 607l. Rozdział 61 Immunitety osób należących do...

k.p.k. – Dział XIV. Koszty procesu (art. 616-645)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.37 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 818), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 15.02.2024 r. — dotyczą art.: 618, 618ia (dodany). Rozdział 68 Przepisy ogólne Art....