https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks morski

k.m. – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1-8)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 1. § 1. Kodeks morski reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską. § 2. W stosunkach cywilnoprawnych związanych z żeglugą morską stosuje się — w braku odpowiednich przepisów Kodeksu morskiego —...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział I. Polska przynależność statku (art. 9-22)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 9. § 1. Żeglugę pod polską banderą może uprawiać tylko statek o polskiej przynależności. § 2. (uchylony) § 3. Terenowy organ administracji morskiej, na którego obszarze działania znajduje się port...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział II. Rejestr okrętowy (art. 23-39)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 23. § 1. Statek stanowiący polską własność podlega obowiązkowi wpisu do polskiego rejestru okrętowego prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu macierzystego statku, z zastrzeżeniem § 2 i...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział III. Pomiar statku (art. 40-49)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 40. § 1. Pomiar statku polega na ustaleniu jego pojemności brutto i netto oraz wymiarów głównych (rejestrowych). § 2. Pomiaru statku dokonuje organ pomiarowy, wydając na jego podstawie świadectwo...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział IV. Dokumenty statku (art. 50-52)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 50. § 1. Statek o polskiej przynależności obowiązany jest prowadzić dzienniki i posiadać dokumenty prawem przewidziane. § 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, wymagane dla statku uprawiającego...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział I. Przepisy ogólne (art. 53-55)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 53. § 1. Kapitan sprawuje kierownictwo statku i wykonuje inne funkcje określone przepisami. § 2. Wszystkie osoby znajdujące się na statku obowiązane są podporządkować się zarządzeniom kapitana wydanym w...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział II. Obowiązki kapitana (art. 56-66)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 56. Kapitan obowiązany jest dochować staranności sumiennego kapitana statku przy wszystkich czynnościach służbowych. Art. 57. Kapitan obowiązany jest przed rozpoczęciem i w czasie podróży dołożyć należytej staranności, aby statek był...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział III. Uprawnienia kapitana (art. 67-70)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 67. Kapitan statku znajdującego się w niebezpieczeństwie, po porozumieniu się ze statkami, które odpowiedziały na jego wezwanie o pomoc, ma prawo zażądać, aby wskazany przez niego statek lub...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział IV. Publicznoprawne funkcje kapitana (art. 71-72)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 71. § 1. O każdym przypadku urodzenia lub śmierci na statku w czasie podróży kapitan sporządza wzmiankę w dzienniku okrętowym oraz protokół, a w przypadku śmierci ponadto zabezpiecza...

k.m. – Tytuł IV. Prawa rzeczowe – Dział I. Własność statku (art. 73-75)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 73. § 1. Statek stanowi polską własność, jeżeli jest własnością: 1) Skarbu Państwa; 2) osoby prawnej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) obywatela polskiego zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej. § 2. Statkiem stanowiącym...

k.m. – Tytuł IV. Prawa rzeczowe – Dział II. Zastaw na statku (art. 76-89)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 76. § 1. Na statku wpisanym do rejestru okrętowego można ustanowić zastaw wpisany do tego rejestru (hipotekę morską). Do hipoteki morskiej stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego o...

k.m. – Tytuł IV. Prawa rzeczowe – Dział III. Przywileje na statku (art. 90-96)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 90. § 1. Wierzycielom służy na zabezpieczenie wierzytelności uprzywilejowanych ustawowe prawo zastawu na statku z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami, choćby zabezpieczonymi zastawem wynikającym z umowy lub orzeczenia sądu. §...

k.m. – Tytuł V. Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie i ubezpieczenie armatorów z tytułu roszczeń morskich (art. 97-102g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 97. § 1. Odpowiedzialność dłużnika za roszczenia morskie może być ograniczona zgodnie z postanowieniami Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976, sporządzonej w Londynie dnia 19 listopada...

k.m. – Tytuł VI. Umowy – Dział I. Przewóz ładunku (art. 103-171)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 103. Przez umowę przewozu ładunku przewoźnik podejmuje się, za wynagrodzeniem, przewiezienia rzeczy drogą morską. Art. 104. Umowa przewozu ładunku może: 1) stanowić, że przewoźnik odda całą albo określoną część...

k.m. – Tytuł VI. Umowy – Dział II. Przewóz pasażerów (art. 172-187)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 172. § 1. Przez umowę przewozu pasażera przewoźnik podejmuje się za opłatą przewieźć drogą morską pasażera i jego bagaż. § 1a. Do umowy przewozu pasażera przepisy Kodeksu morskiego stosuje...