ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks karny skarbowy

k.k.s. – Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział I. Część ogólna (art. 1-53)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.10.2023 r. — dotyczą art.: 20, 39. Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. §...

k.k.s. – Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział II. Część szczególna (art. 54-111)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Rozdział 6 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział I. Przepisy wstępne (art. 113-135)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Rozdział 11 Przepisy ogólne Art. 113. § 1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział II. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy (art. 136-149)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Rozdział 15 Postępowanie mandatowe Art. 136. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego lub jego upoważniony przedstawiciel, a także niefinansowy organ postępowania przygotowawczego, gdy przepis szczególny tak stanowi; postępowaniu...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział III. Postępowanie przygotowawcze (art. 150-156)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Art. 150. § 1. Określone w Kodeksie postępowania karnego obowiązki i uprawnienia Policji, z wyjątkiem art. 214 § 6, dotyczą także innych organów dochodzenia. § 2. W razie potrzeby inny...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział IV. Postępowanie przed sądem (art. 157-170)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Rozdział 17 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji Art. 157. § 1. Jeżeli akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo skarbowe wniósł finansowy organ postępowania przygotowawczego, udział tego organu lub jego przedstawiciela w...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział V. Postępowanie nakazowe (art. 171-172)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Art. 171. Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne także wtedy, gdy: 1) stosuje się przepisy o odpowiedzialności posiłkowej; 2) zgłoszono interwencję co do przedmiotów podlegających przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział VI. Postępowanie w stosunku do nieobecnych (art. 173-177)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Rozdział 19 Przesłanki Art. 173. § 1. Przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przebywającemu stale za granicą albo gdy nie można ustalić jego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, postępowanie...

k.k.s. – Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział I. Część ogólna (art. 178-181)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Rozdział 21 Zakres obowiązywania Art. 178. § 1. Do wykonywania orzeczeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie...

k.k.s. – Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział II. Część szczególna (art. 182-191)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.654 Rozdział 23 Wykonywanie kar Art. 182. Jeżeli kara grzywny wymierzona za przestępstwo skarbowe została uiszczona lub ściągnięta w drodze egzekucji tylko w części i zostanie stwierdzone, że spowodowane to jest tym,...