ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

BHP - rozporządzenia

Rozp. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Dz.U. 2023.1240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz....

Rozp. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika

Dz.U. 2023.317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r....

Rozp. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Dz.U. 2022.2750 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2750 Na podstawie art. 237 § 3...

Rozp. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia…

Dz.U. 2022.2379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych...

Rozp. w sprawie trybu uznawania zdarzenia (…) za wypadek przy pracy, (…) wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia

Dz.U. 2022.223 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku...

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1649 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1830; z 2020 r. poz....

Rozp. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Dz.U. 2019.1071 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1071 Na...

Rozp. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

Dz.U. 2018.2090 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz....

Rozp. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1661 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.852 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

Dz.U. 2018.48 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 48 Na podstawie art. 23715 §...

Rozp. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych

Dz.U. 2016.818 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 818 Na podstawie art. 2g ust. 2 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności (…) do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U. 2016.2185 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie...

Rozp. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Dz.U. 2016.817 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 817 Na...

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.331 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne Opracowano na podstawie: Dz.U....