Substancje chemiczne, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

4

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 grudnia 2021 roku pod pozycją 2235 opublikowano obwieszczenie MZ z dnia 03.11.2021 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MZ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Dz 2016 r. poz. 1117).

W jednolitym tekście wymienionego powyżej aktu wykonawczego uwzględniono zmiany wynikające z:

  • rozp. MZ z  dnia 24 stycznia 2020  r. zmieniającego rozporządzenie w  sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 197),
  • rozp. MZ Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o  działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 279).

W rozp. MZ z dnia 24 lipca 2021 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy określono:

  • wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania;
  • sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
  • sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach;
  • wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o  działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych;
  • szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
  • warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

M.O.