Rozp. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

6

Dz.U. 2023.2052

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2052

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spełniania warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz posiadania predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po dniu 1 lutego 2023 r. według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 1609).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 29.09.2023 r. — przyp. redakcji]