Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

14

Dz.U. 2023.1843

Ustawa

z dnia 7 lipca 2023 r.

o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1843

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zasady gromadzenia oszczędności na kontach ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, zwanego dalej „OIPE”;

2) warunki dokonywania wpłat na subkonta OIPE;

3) warunki dokonywania wypłat, wypłat transferowych oraz zwrotu.

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) dostawca — dostawcę OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 2019/1238;

2) gromadzenie oszczędności — dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz przyjmowanie wypłat transferowych na subkonto OIPE, a także inwestowanie środków znajdujących się na OIPE, które jest oferowane przez dostawcę;

3) IKE — indywidualne konto emerytalne w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792);

4) konto OIPE — konto OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2019/1238, przy czym w przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę będącego towarzystwem funduszy inwestycyjnych przez konto OIPE rozumie się zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub w subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami lub wyodrębniony rachunek papierów wartościowych uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych;

5) organ nadzoru — Komisję Nadzoru Finansowego;

6) osoba uprawniona — osobę fizyczną wskazaną przez oszczędzającego, która otrzymuje środki z OIPE w przypadku jego śmierci, oraz spadkobiercę oszczędzającego;

7) oszczędzający — oszczędzającego w ramach OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2019/1238, który gromadzi lub gromadził oszczędności na subkoncie OIPE;

8) rozporządzenie 2019/1238 — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1);

9) subkonto OIPE — subkonto w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238 prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) syndyk — syndyka w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723) oraz nadzorcę sądowego, nadzorcę układu lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309 oraz z 2023 r. poz. 1723);

11) trwały nośnik — trwały nośnik w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia 2019/1238;

12) umowa o prowadzenie OIPE — umowę, która spełnia warunki określone w art. 4 rozporządzenia 2019/1238, na podstawie której jest prowadzone OIPE;

13) zwrot — wycofanie całości środków zgromadzonych na subkoncie OIPE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty lub wypłaty transferowej.

Art. 3.

1. Na koncie OIPE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.

2. Oszczędzający ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli gromadzi oszczędności tylko na jednym subkoncie OIPE, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 i art. 18.

Art. 4.

Prawo do wpłat na subkonto OIPE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 15 lat.

Art. 5.

1. Umowę o prowadzenie OIPE zawiera się w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w postaci papierowej.

2. Osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia emerytalne i ma ukończony 55. rok życia, nie może zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE.

Art. 6.

1. W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie OIPE z dostawcą, którym jest zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825 i 1723), umowa ta zawiera:

1) określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki ubezpieczeniowej część przeznaczoną na subkonto OIPE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz wskazuje cel, na który pozostała część składki ubezpieczeniowej jest przeznaczona;

2) określenie, jaka część składki ubezpieczeniowej jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1, a nie jest przekazywana na subkonto OIPE.

2. Zakład ubezpieczeń nie może pokrywać kosztów ochrony ubezpieczeniowej z części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na OIPE.

3. Po dokonaniu wypłaty transferowej strony umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach której OIPE było prowadzone, mogą kontynuować tę umowę na zasadach w niej określonych. Dokonanie wypłaty transferowej nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

4. W przypadku dokonania wypłaty transferowej do zakładu ubezpieczeń środki transferowane zasilają w całości rachunek oszczędzającego w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.

5. W przypadku gdy oszczędzający gromadzi oszczędności na OIPE w więcej niż jednym ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wyodrębniania informacji o łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych w zakładzie ubezpieczeń, nabytych z tytułu wpłat na OIPE.

6. W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach którego OIPE jest prowadzone, zakład ubezpieczeń może:

1) ponosić ryzyko spadku wartości jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

2) gwarantować stopę zwrotu z lokat ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

3) stosować techniki ograniczenia ryzyka, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 2019/1238.

Art. 7.

1. W przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę będącego:

1) towarzystwem funduszy inwestycyjnych,

2) spółką zarządzającą w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825 i 1723), prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) zarządzającym ASI, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, o którym mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

4) zarządzającym z UE w rozumieniu art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— umowa o prowadzenie OIPE może przewidywać lokowanie aktywów oszczędzającego w więcej niż jednym funduszu lub alternatywnej spółce inwestycyjnej zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tę samą spółkę zarządzającą, tego samego zarządzającego ASI lub tego samego zarządzającego z UE, z zastrzeżeniem że łączna suma wpłat do funduszy składających się na subkonto OIPE w roku kalendarzowym nie przekroczy limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

2. Oszczędzający może dokonać konwersji jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzące OIPE.

3. W przypadku połączenia funduszy inwestycyjnych fundusz przejmujący fundusz inwestycyjny, w którym oszczędzający gromadził oszczędności na OIPE, powiadamia oszczędzającego w formie określonej w umowie o prowadzenie OIPE, w terminie 14 dni od dnia dokonania połączenia, o tym połączeniu oraz o liczbie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych przydzielonych oszczędzającemu i o ich wartości.

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje określone w art. 18 ust. 2 wyłącznie w przypadku, gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych przejmujące fundusz inwestycyjny, w którym oszczędzający gromadził oszczędności na OIPE, nie prowadzi OIPE.

5. W przypadku gdy przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych powoduje, że oszczędzający będzie posiadał jednostki uczestnictwa zapisane na OIPE w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, stosuje się odpowiednio przepis art. 18. Powiadomienie, o którym mowa w art. 18 ust. 1, jest przekazywane oszczędzającemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające przejmowanym funduszem inwestycyjnym.

Art. 8.

1. W przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825 i 1723) świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzeniu rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego w ramach subkonta OIPE obejmuje lokowanie środków w papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami tej ustawy.

2. W przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę, o którym mowa w ust. 1, w ramach subkonta OIPE jest możliwe składanie, wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, zleceń mających za przedmiot niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ich cena zależy od ceny papierów wartościowych zapisanych na OIPE oszczędzającego i pod warunkiem, że są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

3. Umowa o prowadzenie OIPE zawierana z dostawcą, o którym mowa w ust. 1, określa sposób postępowania tego dostawcy w sytuacji, gdy składane zlecenie jest niezgodne z celem wskazanym w ust. 2.

4. W przypadku gdy w sytuacji wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej organ nadzoru wydał decyzję nakazującą przeniesienie papierów wartościowych, instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, innych rachunków, na których są zapisywane takie instrumenty finansowe, i rachunków pieniężnych do innego dostawcy będącego firmą inwestycyjną, dostawca, do którego są przenoszone te papiery wartościowe, instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i środki pieniężne, jest obowiązany zachować identyfikację środków zgromadzonych na subkoncie OIPE.

5. Dostawca, o którym mowa w ust. 1, wraz przeniesieniem środków zgromadzonych na OIPE, o którym mowa w ust. 4, przekazuje dostawcy wskazanemu przez organ nadzoru informacje dotyczące środków zgromadzonych na subkoncie OIPE.

6. Dostawca, do którego zostały przeniesione środki zgromadzone na OIPE, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia ich przeniesienia wezwać oszczędzającego do zawarcia umowy o prowadzenie OIPE lub dokonania wypłaty transferowej. Przepis art. 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7. Oszczędzający w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 6, zawrzeć umowę o prowadzenie OIPE z dostawcą, do którego zostały przeniesione jego papiery wartościowe, instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i środki pieniężne.

8. W przypadku niedotrzymania przez oszczędzającego terminu, o którym mowa w ust. 7, środki zgromadzone na OIPE podlegają zwrotowi.

Art. 9.

W przypadku OIPE prowadzonego przez dostawcę, którym jest bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego w rozumieniu odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 1, 18 lub 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.), oszczędzający zawiera umowę o prowadzenie OIPE w formie rachunku oszczędnościowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach tej ustawy.

Art. 10.

1. Osoba fizyczna z chwilą założenia subkonta OIPE składa oświadczenie, że nie gromadzi oszczędności na subkoncie OIPE prowadzonym przez innego dostawcę.

2. W przypadku gdy osoba fizyczna składająca oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, osiągnęła wiek 55 lat, w oświadczeniu potwierdza również, że nie dokonała w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na subkoncie OIPE.

3. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dostawca odbierający takie oświadczenie jest obowiązany pouczyć osobę fizyczną, że w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym subkoncie OIPE dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich subkontach OIPE podlegają opodatkowaniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 11.

1. W umowie o prowadzenie OIPE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na subkoncie OIPE w przypadku jego śmierci.

2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie zmieniona.

3. Jeżeli oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych, a nie oznaczył ich udziałów w środkach zgromadzonych na subkoncie OIPE, uważa się, że udziały są równe. W przypadku gdy suma procentowego oznaczenia udziałów wszystkich osób uprawnionych nie jest równa 100, procentowy udział każdej osoby uprawnionej stanowi iloczyn oznaczonego jej procentowego udziału i wskaźnika stanowiącego iloraz liczby 100 i sumy procentowej wszystkich oznaczonych udziałów.

4. Wskazanie osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom uprawnionym, chyba że oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

5. W przypadku braku osób uprawnionych środki zgromadzone na subkoncie OIPE zmarłego oszczędzającego, które nie zostaną przekazane zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4–9, wchodzą do masy spadkowej, z wyjątkiem środków zgromadzonych u dostawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2019/1238.

Art. 12.

1. Wpłaty dokonywane na subkonto OIPE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć limitu wpłat w wysokości kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub w projektach tych ustaw przedłożonych Sejmowi, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

2. W przypadku gdy limit wpłat ustalony w sposób określony w ust. 1 będzie niższy od limitu wpłat ogłoszonego w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje limit wpłat dokonywanych na subkonto OIPE ogłoszony w poprzednim roku kalendarzowym.

3. W przypadku OIPE prowadzonego w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym limit wpłat, o którym mowa w ust. 1, dotyczy części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na subkonto OIPE.

4. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na subkonto OIPE, nie jest możliwe ustalenie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, jako podstawę do ustalenia limitu wpłat, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowanych wypłat transferowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1–9, oraz do pierwszej przyjętej wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 10.

6. Oszczędzający przed ukończeniem 18. roku życia ma prawo do dokonywania wpłat na subkonto OIPE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i tylko do wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu, nie więcej jednak niż do wysokości limitu wpłat, o którym mowa w ust. 1.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na subkonto OIPE, w drodze obwieszczenia, wysokość limitu wpłat na dany rok, o którym mowa w ust. 1.

Art. 13.

1. Po przekroczeniu przez oszczędzającego limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1, dostawca jest obowiązany do przekazania oszczędzającemu nadpłaconej kwoty w sposób określony w umowie o prowadzenie OIPE.

2. W przypadku przyjmowania wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 10, druga i kolejna wypłata transferowa stanowią wpłatę na subkonto OIPE w wysokości środków stanowiących wpłaty oszczędzającego na IKE. W przypadku przekroczenia przez oszczędzającego limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1, w roku kalendarzowym, w wyniku przyjęcia takiej wypłaty transferowej, nadpłacona kwota stanowi wpłatę w kolejnym roku kalendarzowym do wysokości limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1, lub w kolejnych latach kalendarzowych do wysokości limitów wpłat określonych na poszczególne lata.

Art. 14.

1. Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie OIPE następuje:

1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu warunku:

a) dokonywania wpłat na subkonto OIPE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty;

2) na wniosek osoby uprawnionej — w przypadku śmierci oszczędzającego.

2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. W przypadku rozpoczęcia wypłat w ratach oszczędzający albo osoba uprawniona może złożyć wniosek o wypłatę jednorazową pozostałych środków na subkoncie OIPE.

3. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach — wypłata pierwszej raty, są dokonywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez:

1) oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, a w przypadku oszczędzającego, który nie ukończył 60. roku życia — przedłożenia dodatkowo kopii decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury;

2) osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:

a) odpisu aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo

b) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego oszczędzającego lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz oświadczenia w postaci papierowej albo elektronicznej o stosunkach majątkowych istniejących między oszczędzającym a jego małżonkiem oraz udokumentowania, w tym w postaci elektronicznej, sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość osób uprawnionych.

4. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzany przez dostawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1, zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 3, wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa.

5. Terminu wypłaty określonego w ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy oszczędzający lub osoba uprawniona zażąda wypłaty w terminie późniejszym.

6. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć subkonta OIPE ani dokonywać wpłat na to subkonto.

7. W przypadku wypłaty w ratach środki zgromadzone przez oszczędzającego na subkoncie OIPE są wypłacane przez dostawcę zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi działania tego dostawcy.

Art. 15.

1. Dostawca, dokonując wypłaty, o której mowa w art. 14 ust. 1, albo zwrotu jest obowiązany do sporządzenia i przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla oszczędzającego albo dla osoby uprawnionej w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych informacji o dokonaniu wypłaty albo zwrotu w przypadku, gdy na dostawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tytułu tych świadczeń, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata albo zwrot.

2. Warunkiem dokonania wypłaty, o której mowa w art. 14 ust. 1, albo zwrotu jest poinformowanie dostawcy przez oszczędzającego albo osobę uprawnioną o właściwym naczelniku urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także o aktualnych danych identyfikujących, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie konta OIPE oraz subkonta OIPE;

2) dane identyfikujące sporządzającego informację;

3) dane identyfikujące oszczędzającego albo osobę uprawnioną: pierwsze imię, nazwisko, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy, numer PESEL albo datę urodzenia, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, oraz serię i numer dowodu osobistego albo — w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego — numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z oznaczeniem kraju wydania;

4) dane dotyczące pierwszej wpłaty albo pierwszego zasilenia subkonta OIPE środkami w ramach wypłaty transferowej w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;

5) dane o wpłatach na subkonto OIPE;

6) dane o przyjętych wypłatach transferowych na subkonto OIPE lub IKE;

7) dane o dokonanych wypłatach transferowych z subkonta OIPE;

8) dane dotyczące wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, albo zwrotu.

4. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu uprawnień emerytalnych, jeżeli oszczędzający nie ukończył 60. roku życia.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do wypłaty dokonywanej przez syndyka albo zarząd komisaryczny w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji o dokonaniu wypłaty, o której mowa w art. 14 ust. 1, albo zwrotu, jej wzór, a także sposób sporządzania oraz przekazania tej informacji, uwzględniając konieczność weryfikacji prawa oszczędzającego albo osoby uprawnionej do zwolnienia podatkowego.

Art. 16.

1. Wypłata transferowa polega na przeniesieniu środków i jest dokonywana:

1) z dotychczasowego subkonta OIPE oszczędzającego na subkonto OIPE prowadzone przez innego dostawcę w przypadku usługi zmiany dostawcy, o której mowa w art. 53 rozporządzenia 2019/1238;

2) z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE osoby uprawnionej;

3) z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej;

4) z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE jego małżonka — w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 1;

5) z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na IKE jego małżonka — w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 1;

6) z subkonta OIPE oszczędzającego na subkonto OIPE byłego małżonka — w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1;

7) z subkonta OIPE oszczędzającego na IKE byłego małżonka — w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1;

8) z subkonta OIPE oszczędzającego na subkonto OIPE jego małżonka — w przypadku, o którym mowa w art. 22;

9) z subkonta OIPE oszczędzającego na IKE jego małżonka — w przypadku, o którym mowa w art. 22;

10) z IKE oszczędzającego na subkonto OIPE oszczędzającego, z zastrzeżeniem że z IKE nie były dokonywane częściowe zwroty w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego ani nie była dokonana wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego, o której mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

2. Wypłata transferowa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–9, jest dokonywana na podstawie dyspozycji osoby uprawnionej, małżonka oszczędzającego albo byłego małżonka oszczędzającego po przekazaniu dostawcy dokonującemu wypłaty transferowej dokumentu wydanego przez dostawcę lub instytucję finansową prowadzącą IKE, potwierdzającego, że osoba uprawniona, małżonek oszczędzającego albo były małżonek oszczędzającego posiada subkonto OIPE u tego dostawcy albo IKE prowadzone przez tę instytucję finansową.

3. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na subkoncie OIPE lub IKE oszczędzającego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 20–22.

4. W przypadku śmierci oszczędzającego małżonek oszczędzającego lub każda z osób uprawnionych może dokonać wypłaty transferowej wyłącznie całości przysługujących jej środków.

5. Wypłata transferowa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–10, jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej.

Art. 17.

1. Dokonując wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 albo 10, odpowiednio dotychczasowy dostawca albo instytucja finansowa prowadząca IKE sporządzają i przekazują przyszłemu dostawcy w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata transferowa, informację dotyczącą tej wypłaty zawierającą:

1) dane identyfikujące oszczędzającego: pierwsze imię, nazwisko, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy, numer PESEL albo datę urodzenia, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, oraz serię i numer dowodu osobistego albo — w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego — numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z oznaczeniem kraju wydania;

2) dane identyfikujące dotychczasowego dostawcę albo instytucję finansową prowadzącą IKE;

3) dane identyfikujące przyszłego dostawcę przyjmującego informację;

4) dane dotyczące pierwszej wpłaty albo pierwszego zasilenia subkonta OIPE środkami w ramach wypłaty transferowej w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;

5) dane o wpłatach na subkonto OIPE;

6) dane o podziale środków zgromadzonych na subkoncie OIPE;

7) dane o przyjętych wypłatach transferowych na subkonto OIPE albo IKE;

8) dane o dokonanych wypłatach transferowych z subkonta OIPE;

9) dane o wpłatach na subkonto OIPE w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2.

2. Dokonując wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2–9, dotychczasowy dostawca sporządza i przekazuje w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata, informację dotyczącą tej wypłaty zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, odpowiednio:

1) dostawcy prowadzącemu OIPE osoby uprawnionej, małżonka oszczędzającego albo byłego małżonka oszczędzającego albo

2) instytucji finansowej prowadzącej IKE osoby uprawnionej, małżonka oszczędzającego albo byłego małżonka oszczędzającego — wraz z podaniem tytułu wypłaty transferowej oraz danych identyfikujących osobę uprawnioną, małżonka oszczędzającego albo byłego małżonka oszczędzającego: pierwszego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, identyfikatora podatkowego, numeru PESEL albo daty urodzenia, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, oraz serii i numeru dowodu osobistego albo — w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego — numeru paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z oznaczeniem kraju wydania.

3. Informacja dotycząca wypłaty transferowej w przypadku wypłat transferowych dokonywanych przez oszczędzającego między subkontami OIPE prowadzonymi przez dostawców, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje również informacje dotyczące daty i kwoty wypłat transferowych przekazanych przez poprzednich dostawców.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji dotyczącej wypłaty transferowej, jej wzór, a także sposób jej sporządzania oraz przekazania, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości danych o OIPE oszczędzającego, małżonka oszczędzającego, byłego małżonka albo osoby uprawnionej przesyłanych między dostawcami i instytucjami finansowymi prowadzącymi IKE.

Art. 18.

1. W przypadku:

1) otwarcia likwidacji dostawcy,

2) ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe lub prawomocnego umorzenia postępowania upadłościowego dostawcy na podstawie art. 361 ust. 1 pkt 1 tej ustawy albo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

3) wydania przez organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia albo wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez dostawcę,

4) wydania przez organ nadzoru decyzji o zawieszeniu działalności dostawcy i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także wydania decyzji przez organ nadzoru o wyrejestrowaniu OIPE

— dostawca, zarząd komisaryczny lub syndyk są obowiązani w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powiadomić o tym oszczędzającego.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera poza informacjami, o których mowa w ust. 1, co najmniej informacje o:

1) terminie, w którym oszczędzający jest obowiązany do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, oraz

2) skutkach niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

3. W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie OIPE z innym dostawcą albo umowy o prowadzenie IKE, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, z instytucją finansową oraz do dostarczenia potwierdzenia zawarcia takiej umowy dotychczasowemu dostawcy, zarządowi komisarycznemu albo syndykowi.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dostawca, zarząd komisaryczny, syndyk, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny — w przypadku zaspokajania roszczeń z umów ubezpieczenia na życie albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny — w przypadku zaspokajania roszczeń z umów o prowadzenie rachunku bankowego są obowiązani do dokonania wypłaty transferowej środków przyznanych oszczędzającemu w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825, 1705 i 1784), na konto OIPE, subkonto OIPE albo IKE wskazane w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3, jeżeli oszczędzający nie spełnia warunków do wypłaty określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1, następuje zwrot środków przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, na podstawie przepisów prawa właściwych dla danego dostawcy.

Art. 19.

1. Zwrot następuje w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE przez którąkolwiek ze stron oraz likwidacji subkonta OIPE.

2. Warunki wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE oraz związane z nim ewentualne obowiązki stron regulują postanowienia umowy o prowadzenie OIPE.

3. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na subkoncie OIPE oszczędzającego, jeżeli umowa o prowadzenie OIPE wygasła w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE przez którąkolwiek ze stron dostawca poucza oszczędzającego, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na subkoncie OIPE pomniejszone o należny podatek. Dostawca, dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE przez oszczędzającego składa on oświadczenie o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 4.

6. Zwrot następuje przed upływem terminu wypowiedzenia umowy o prowadzenie OIPE.

7. Wypłaty, wypłaty transferowe oraz zwrot są dokonywane w formie pieniężnej.

Art. 20.

1. Jeżeli w chwili śmierci oszczędzający pozostawał w związku małżeńskim i między małżonkami istniała małżeńska wspólność majątkowa, małżonek oszczędzającego składa dostawcy wniosek o dokonanie wypłaty transferowej na jego subkonto OIPE albo IKE albo zwrotu w formie pieniężnej połowy środków zgromadzonych na subkoncie OIPE oszczędzającego, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

2. Dostawca dokonuje wypłaty transferowej albo zwrotu w formie pieniężnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku i przedstawienia przez małżonka oszczędzającego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci papierowej lub elektronicznej, o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym oszczędzającym, oraz udokumentowania, w tym w postaci papierowej lub elektronicznej, sposobu uregulowania tych stosunków. Jeżeli małżonek oszczędzającego posiada subkonto OIPE u tego samego dostawcy co oszczędzający i nie złoży wniosku o zwrot w formie pieniężnej, dostawca dokonuje na to subkonto OIPE wypłaty transferowej w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

3. Jeżeli małżonek oszczędzającego nie posiada subkonta OIPE lub IKE i złoży oświadczenie, że nie posiada subkonta OIPE lub IKE, oraz w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia takiego oświadczenia nie złoży wniosku o zwrot w formie pieniężnej ani nie wskaże subkonta OIPE u innego dostawcy lub IKE, dostawca, z którym oszczędzający miał zawartą umowę o prowadzenie OIPE, niezwłocznie zakłada subkonto OIPE jego małżonkowi i przekazuje na to subkonto, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na subkoncie OIPE oszczędzającego.

4. Jeżeli małżonek oszczędzającego nabył uprawnienia emerytalne oraz przedłoży kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, dostawca dokonuje zwrotu przypadających małżonkowi oszczędzającego środków w formie pieniężnej w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dostawcy kopii tej decyzji.

5. Z chwilą otwarcia subkonta OIPE w przypadku, o którym mowa w ust. 3, małżonek oszczędzającego staje się oszczędzającym. Dostawca niezwłocznie potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie na trwałym nośniku, warunki umowy o prowadzenie OIPE.

Art. 21.

1. Jeżeli małżeństwo oszczędzającego uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na subkoncie OIPE przypadające jego małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na subkonto OIPE albo IKE małżonka. W takim przypadku przyjmuje się, że suma wpłat na subkonto OIPE według stanu na dzień podziału środków na nim zgromadzonych jest dzielona między małżonków w takiej proporcji, w jakiej przypada im podział tych środków.

2. Dostawca dokonuje wypłaty transferowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przedstawienia dostawcy dowodu, że środki zgromadzone na subkoncie OIPE przypadły małżonkowi oszczędzającego.

3. Jeżeli małżonek oszczędzającego nie posiada subkonta OIPE lub IKE i złoży oświadczenie, że nie posiada subkonta OIPE lub IKE, oraz w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia takiego oświadczenia nie wskaże subkonta OIPE u innego dostawcy lub IKE, dostawca, z którym oszczędzający miał zawartą umowę o prowadzenie OIPE, niezwłocznie zakłada subkonto OIPE jego małżonkowi i przekazuje na to subkonto, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na subkoncie OIPE oszczędzającego.

4. Jeżeli małżonek oszczędzającego nabył uprawnienia emerytalne oraz przedłoży kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, dostawca dokonuje zwrotu przypadających temu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków środków w formie pieniężnej w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dostawcy kopii tej decyzji.

5. Z chwilą otwarcia subkonta OIPE w przypadku, o którym mowa w ust. 3, małżonek oszczędzającego staje się oszczędzającym. Dostawca niezwłocznie potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie na trwałym nośniku, warunki umowy o prowadzenie OIPE.

Art. 22.

Przepisy art. 21 stosuje się odpowiednio w innych przypadkach ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa oszczędzającego.

Art. 23.

Dostawca rejestruje na subkoncie OIPE operacje, które zostały dokonane w okresie, w którym ten dostawca prowadził subkonto OIPE.

Art. 24.

Środki zgromadzone na subkoncie OIPE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z subkonta OIPE jest traktowane jako zwrot.

Art. 25.

Środki zgromadzone na subkoncie OIPE, wpłaty, wypłaty, wypłaty transferowe oraz zwroty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zaistnienia zdarzenia.

Art. 26.

Organ nadzoru podejmuje decyzje o rejestracji i wyrejestrowaniu OIPE oraz sprawuje nadzór nad oferowaniem i dystrybucją OIPE.

Art. 27.

1. Doradztwo w zakresie OIPE może świadczyć osoba fizyczna, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:

a) przeciwko życiu i zdrowiu,

b) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

c) przeciwko ochronie informacji,

d) przeciwko wiarygodności dokumentów,

e) przeciwko mieniu,

f) przeciwko obrotowi gospodarczemu,

g) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

h) skarbowe;

3) daje rękojmię należytego wykonywania doradztwa;

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

5) zdała egzamin potwierdzający wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia doradztwa w rozumieniu art. 34 rozporządzenia 2019/1238, zwany dalej „egzaminem”.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne ani osób fizycznych wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111 i 1723), oraz

2) maklerów papierów wartościowych ani doradców inwestycyjnych, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Egzamin przygotowuje i przeprowadza dostawca lub dystrybutor OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia 2019/1238, zwany dalej „dystrybutorem”.

4. Egzamin zdaje się przed składającą się z co najmniej 3 osób komisją egzaminacyjną powołaną przez dostawcę lub dystrybutora.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uznaje się za spełniony, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyska co najmniej 75% punktów.

6. Dostawca lub dystrybutor powiadamia organ nadzoru nie później niż w terminie 10 dni przed ustalonym terminem egzaminu o:

1) dacie i godzinie przeprowadzenia egzaminu;

2) miejscu przeprowadzenia egzaminu, w tym o adresie, albo o adresie strony internetowej, przy pomocy której będzie przeprowadzany egzamin;

3) imionach i nazwiskach osób powołanych w skład komisji egzaminacyjnej.

7. Dostawca lub dystrybutor powiadamiają organ nadzoru o zmianie terminu oraz miejsca egzaminu niezwłocznie po dokonaniu zmiany, nie później niż na dzień przed terminem, na który był wyznaczony egzamin.

8. Upoważnieni pracownicy urzędu obsługującego organ nadzoru mają prawo uczestniczyć w egzaminie w charakterze obserwatorów.

9. Osoba, która nie zdała egzaminu, może odwołać się od jego wyniku do dostawcy lub dystrybutora.

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres obowiązujących tematów egzaminu, tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu, sposób ustalania wyniku egzaminu oraz tryb składania i rozpatrywania odwołań od wyniku egzaminu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji osób świadczących doradztwo w zakresie OIPE oraz prawidłowego przebiegu egzaminu i terminowego rozpatrywania odwołań od jego wyniku.

Art. 28.–46.

Pominięto, gdyż wprowadzają zmiany do innych ustaw.

Art. 47.

Osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne oraz osoby fizyczne wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, które nie później niż przed dniem wejścia w życie art. 27 ust. 2 pkt 1 zdały egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111 i 1723), mogą świadczyć doradztwo w zakresie OIPE po odbyciu co najmniej dodatkowych 8 godzin szkolenia zawodowego z zakresu OIPE. Przepisy art. 12 ust. 5–9 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń stosuje się odpowiednio.

Art. 48.

Wysokość limitu wpłat, o którym mowa w art. 12 ust. 1, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi po raz pierwszy w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, przed upływem 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 49.

Składka na fundusz, o którym mowa w art. 55b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37 [dot. ustawy z dnia 05.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych], jest płatna po raz pierwszy w roku następującym po roku wejścia w życie ustawy.

Art. 50.

Do prospektów informacyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43 [dot. ustawy z dnia 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym], sporządzonych lub doręczonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 51.

Do zgód, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43 [dot. ustawy z dnia 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym], posiadanych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 52.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*, z wyjątkiem:

1) art. 39, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*;

2) art. 27 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia*;

3) art. 46, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.;

4) art. 37 pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

5) art. 37 pkt 7 w zakresie art. 16e ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 9 w zakresie art. 26 ust. 7 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2032 r.

* Ustawa została ogłoszona w dniu 11.09.2023 r.