Rozp. w sprawie określenia grup nauczycieli (…) uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych

4

Dz.U. 2023.2071

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2071

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkół podstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych, zwanego dalej „wsparciem”;

2) kolejność otrzymania wsparcia przez grupy, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Określa się następujące grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, o których mowa w § 1 pkt 1, którzy są uprawnieni do otrzymania wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych:

1) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

2) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;

3) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

4) inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

2. Określa się następującą kolejność wsparcia dla grup, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 — na dzień 10 października 2023 r.,

2) pkt 2 — na dzień 11 października 2023 r.,

3) pkt 3 — na dzień 12 października 2023 r.,

4) pkt 4 — na dzień 13 października 2023 r.

— od którego liczony jest termin 30 dni na złożenie wniosku w celu otrzymania wsparcia w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 30.09.2023 r. — przyp. redakcji]