Rozp. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności

4

Dz.U. 2023.2066

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2066

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się ramowy statut:

1) publicznej placówki kształcenia ustawicznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) publicznego centrum kształcenia zawodowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) publicznego branżowego centrum umiejętności, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.

Dotychczasowe statuty publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego zachowują moc.

§ 3.

Arkusze organizacji publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego, opracowane na rok szkolny 2023/2024 na podstawie dotychczasowych przepisów i zatwierdzone przez organ prowadzący przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują moc.

§ 4.

Arkusz organizacji publicznego branżowego centrum umiejętności utworzonego w 2023 r. opracowany przez dyrektora publicznego branżowego centrum umiejętności na rok szkolny 2023/2024 i arkusz organizacji publicznego branżowego centrum umiejętności utworzonego w 2024 r. opracowany przez dyrektora publicznego branżowego centrum umiejętności na rok szkolny 2023/2024 albo 2024/2025 jest zatwierdzany przez organ prowadzący publiczne branżowe centrum umiejętności będący:

1) jednostką samorządu terytorialnego, osobą prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo osobą fizyczną, po zaopiniowaniu arkusza organizacji publicznego branżowego centrum umiejętności przez kuratora oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2) ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 7–11 i 13a–14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

— w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego arkusza.

§ 5.

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 320).

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 30.09.2023 r. — przyp. redakcji]