Rozp. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

2

Dz.U. 2023.2059

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2059

Na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 § 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 30.09.2023 r. — przyp. redakcji]

Załączniki