Rozp. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

5

Dz.U. 2023.1012

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1012

Na podstawie art. 47 ust. 1a i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) szkoły muzycznej I stopnia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) szkoły muzycznej II stopnia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) liceum sztuk plastycznych, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) ogólnokształcącej szkoły baletowej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) szkoły sztuki tańca, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) szkoły sztuki cyrkowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) policealnej szkoły muzycznej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) policealnej szkoły plastycznej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) ogniska artystycznego, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podstawie programowej kształcenia ogólnego — należy przez to rozumieć odpowiednio podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609 i 1717 oraz z 2023 r. poz. 312) albo w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z 2020 r. poz. 1248, z 2021 r. poz. 1537, z 2022 r. poz. 622 i 1705 oraz z 2023 r. poz. 314);

2) specjalistycznej jednostce nadzoru — należy przez to rozumieć specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 2.

Organ prowadzący szkołę artystyczną, na wniosek dyrektora szkoły artystycznej, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy oddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć prowadzonych indywidualnie z uczniami wybitnie uzdolnionymi osiągającymi znaczące sukcesy artystyczne.

§ 3.

1. Dyrektor szkoły artystycznej, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej — semestralny, rozkład zajęć, w którym określa wymiar godzin odpowiednio:

1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą — w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;

2) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych;

3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;

4) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły artystycznej przeznaczonych:

a) na zajęcia realizujące uzdolnienia i zainteresowania uczniów,

b) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego — również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

2. W tygodniowym rozkładzie zajęć szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne uwzględnia się także wymiar godzin:

1) zajęć religii lub etyki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);

2) zajęć wychowania do życia w rodzinie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2022 r. poz. 1575).

3. W tygodniowym, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej — semestralnym, rozkładzie zajęć dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie plenerów artystycznych, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów i wystaw, jeżeli ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni w roku szkolnym i zostanie zagwarantowane co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym.

§ 4.

1. Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, który ma trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, można przedłużyć okres nauki:

1) w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:

a) o jeden rok — na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata — na II etapie edukacyjnym;

2) w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego — o jeden rok;

3) w szkole artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne — o jeden rok.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 1, podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, oraz

2) zgody rodziców niepełnoletniego ucznia albo pełnoletniego ucznia.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym — nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie III szkoły podstawowej,

b) na II etapie edukacyjnym — nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej;

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego — nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki;

3) w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne — nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

§ 5.

1. W szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne podział na grupy jest obowiązkowy na:

1) obowiązkowych zajęciach z informatyki — w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych — w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego nowożytnego lub języka łacińskiego są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących do 24 uczniów, z tym że przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego lub języka łacińskiego.

3. W szkole artystycznej liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języka obcego nowożytnego lub języka łacińskiego oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 5 uczniów.

4. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych, a w zespołach szkół — także międzyszkolnych, w zależności od realizowanej formy tych zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

5. W zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych realizowanych w grupach, a w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne — również obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, w ramach prowadzenia danych zajęć edukacyjnych dla danej klasy dopuszcza się tworzenie:

1) grup uczniów realizujących różne specjalizacje w ramach jednej specjalności;

2) grup uczniów realizujących różne specjalności;

3) grup międzyszkolnych — w ramach zespołu szkół i za zgodą specjalistycznej jednostki nadzoru.

6. Dopuszcza się prowadzenie w grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej:

1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i w szkole muzycznej I stopnia — zajęć edukacyjnych artystycznych chóru, orkiestry lub zespołu instrumentalnego;

2) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i w szkole muzycznej II stopnia — zajęć edukacyjnych artystycznych chóru, orkiestry, zespołu kameralnego, combo (zespołu jazzowego) i big-bandu;

3) w ogólnokształcącej szkole baletowej i w szkole sztuki tańca — zajęć edukacyjnych artystycznych tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego, tańca dawnego, technik uzupełniających i partnerowania.

§ 6.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły artystycznej, specjalistyczna jednostka nadzoru może wyrazić zgodę:

1) na prowadzenie zajęć w grupach o liczebności innej niż określona w załącznikach do rozporządzenia;

2) w przypadku szkoły muzycznej I stopnia w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych innych niż wymienione w § 5 ust. 6 pkt 1 realizowanych w grupach również na prowadzenie danych zajęć w grupie międzyklasowej składającej się z uczniów realizujących sześcio- i czteroletni cykl kształcenia, jeżeli program nauczania tych zajęć zawiera te same treści dla obu cykli kształcenia.

§ 7.

1. Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może po ukończeniu klasy VI zmienić dotychczas realizowany przedmiot główny — instrument główny na przedmiot główny — rytmikę realizowany w klasach VII i VIII. W takim przypadku uczeń w klasach VII i VIII realizuje zajęcia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli 3.

2. Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia realizujący specjalność instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa, rytmika lub lutnictwo może po ukończeniu klasy II zmienić dotychczas realizowaną specjalność na specjalność teoria muzyki. W takim przypadku, począwszy od klasy III, uczeń realizuje zajęcia określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 8.

3. Uczeń szkoły muzycznej II stopnia realizujący specjalność instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka lub wokalistyka jazzowa może po ukończeniu klasy II zmienić dotychczas realizowaną specjalność na specjalność teoria muzyki. W takim przypadku, począwszy od klasy III, uczeń realizuje zajęcia określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli 6.

4. Uczeń szkoły muzycznej II stopnia realizujący specjalność instrumentalistyka lub rytmika może po ukończeniu klasy IV zmienić dotychczas realizowaną specjalność na specjalność teoria muzyki. W takim przypadku, począwszy od klasy V, uczeń realizuje zajęcia określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli 6.

§ 8.

1. Ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2149 oraz z 2022 r. poz. 1068) w:

1) załączniku nr 1 stosuje się w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach V, VI i VIII,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasie VI;

2) załączniku nr 2 w tabeli 1 stosuje się w szkole muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach V i VI,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasie VI;

3) załączniku nr 2 w tabeli 2 stosuje się w szkole muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach III i IV,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasie IV;

4) załączniku nr 3 stosuje się w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasie II,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasie III,

c) roku szkolnym 2025/2026 w klasie IV

— przy czym w przypadku gdy w specjalności rytmika w roku szkolnym 2022/2023 nie została rozpoczęta realizacja zajęć metodyki nauczania rytmiki, nie realizuje się tych zajęć;

5) załączniku nr 4 w tabelach 1 i 4 stosuje się w szkole muzycznej II stopnia w specjalnościach instrumentalistyka i rytmika w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach II i IV–VI,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasach V i VI,

c) roku szkolnym 2025/2026 w klasie VI

— przy czym w przypadku gdy w specjalności rytmika w roku szkolnym 2022/2023 nie została rozpoczęta realizacja zajęć metodyki nauczania rytmiki, nie realizuje się tych zajęć;

6) załączniku nr 4 w tabelach 3, 5 i 7 stosuje się w szkole muzycznej II stopnia w specjalnościach instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka i wokalistyka jazzowa o czteroletnim cyklu kształcenia w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach II–IV,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasach III i IV,

c) roku szkolnym 2025/2026 w klasie IV;

7) załączniku nr 4 w tabeli 2 stosuje się w szkole muzycznej II stopnia w dotychczasowej specjalności instrumentalistyka jazzowa o sześcioletnim cyklu kształcenia, z tym że liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia:

a) przeznaczonych na realizację zajęć historii muzyki wynosi 4 oraz

b) przeznaczonych na realizację zajęć ćwiczeń rytmicznych wynosi 2

— o ile realizacja tych zajęć nie została rozpoczęta przed dniem 1 września 2023 r.;

8) załączniku nr 4 w tabeli 6 stosuje się w szkole muzycznej II stopnia w dotychczasowej specjalności wokalistyka jazzowa o sześcioletnim cyklu kształcenia, z tym że liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia:

a) przeznaczonych na realizację zajęć dykcji i recytacji wynosi 3 oraz

b) przeznaczonych na realizację zajęć historii muzyki wynosi 4, oraz

c) przeznaczonych na realizację zajęć ćwiczeń rytmicznych wynosi 2

— o ile realizacja tych zajęć nie została rozpoczęta przed dniem 1 września 2023 r.;

9) załączniku nr 4 w tabeli 8 stosuje się w szkole muzycznej II stopnia w dotychczasowej specjalności lutnictwo, z tym że liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia:

a) przeznaczonych na realizację zajęć harmonii wynosi 4 oraz

b) przeznaczonych na realizację zajęć historii muzyki wynosi 6

— o ile realizacja tych zajęć nie została rozpoczęta przed dniem 1 września 2023 r.;

10) załączniku nr 5 w tabeli 2 stosuje się w liceum sztuk plastycznych w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach II–V,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasach III–V,

c) roku szkolnym 2025/2026 w klasach IV i V,

d) roku szkolnym 2026/2027 w klasie V;

11) załączniku nr 6 w tabeli 3 stosuje się w ogólnokształcącej szkole baletowej w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach II–IX,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasach III–IX,

c) roku szkolnym 2025/2026 w klasach IV–IX,

d) roku szkolnym 2026/2027 w klasach V–IX,

e) roku szkolnym 2027/2028 w klasach VI–IX,

f) roku szkolnym 2028/2029 w klasach VII–IX,

g) roku szkolnym 2029/2030 w klasach VIII i IX,

h) roku szkolnym 2030/2031 w klasie IX;

12) załączniku nr 7 stosuje się w szkole sztuki tańca w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach II–IX,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasach III–IX,

c) roku szkolnym 2025/2026 w klasach IV–IX,

d) roku szkolnym 2026/2027 w klasach V–IX,

e) roku szkolnym 2027/2028 w klasach VI–IX,

f) roku szkolnym 2028/2029 w klasach VII–IX,

g) roku szkolnym 2029/2030 w klasach VIII i IX,

h) roku szkolnym 2030/2031 w klasie IX.

2. Ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r., w:

1) załączniku nr 5 w tabeli 1 wraz z objaśnieniami w ust. 1–4 i 6–13 stosuje się w liceum sztuk plastycznych w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach III–V,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasach IV i V,

c) roku szkolnym 2025/2026 w klasie V;

2) załączniku nr 6 w tabeli 2 wraz z objaśnieniami w ust. 1–4 i 6–12 stosuje się w ogólnokształcącej szkole baletowej w:

a) roku szkolnym 2023/2024 w klasach VIII i IX,

b) roku szkolnym 2024/2025 w klasie IX.

§ 9.

1. W szkole muzycznej II stopnia w dotychczasowych specjalnościach instrumentalistyka jazzowa o sześcioletnim cyklu kształcenia, wokalistyka jazzowa o sześcioletnim cyklu kształcenia i lutnictwo w:

1) roku szkolnym 2023/2024 prowadzi się klasy II–VI;

2) roku szkolnym 2024/2025 prowadzi się klasy III–VI;

3) roku szkolnym 2025/2026 prowadzi się klasy IV–VI;

4) roku szkolnym 2026/2027 prowadzi się klasy V i VI;

5) roku szkolnym 2027/2028 prowadzi się klasę VI.

2. W latach szkolnych 2022/2023–2025/2026 uczeń szkoły muzycznej II stopnia realizujący dotychczasową specjalność instrumentalistyka jazzowa o sześcioletnim cyklu kształcenia, wokalistyka jazzowa o sześcioletnim cyklu kształcenia lub lutnictwo może po ukończeniu klasy IV zmienić dotychczas realizowaną specjalność na specjalność teoria muzyki. W takim przypadku, począwszy od klasy V, uczeń realizuje zajęcia określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli 6.

§ 10.

1. W klasach dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia prowadzonych w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia:

1) w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących:

a) w roku szkolnym 2023/2024:

— w klasie III stosuje się ramowy plan nauczania dla klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 1 wraz z objaśnieniami w ust. 1–4 i 6–16,

— w klasie IV stosuje się ramowy plan nauczania dla klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia określony w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych w załączniku nr 3 w tabeli 1,

b) w roku szkolnym 2024/2025 w klasie IV stosuje się ramowy plan nauczania dla klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 1 wraz z objaśnieniami w ust. 1–4, 6, 7 oraz 9–16,

c) w latach szkolnych:

— 2024/2025 i 2025/2026 w klasie V stosuje się ramowy plan nauczania dla klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 1 wraz z objaśnieniami w ust. 1, 2, 6, 7 i 9–16,

— 2025/2026 i 2026/2027 w klasie VI stosuje się ramowy plan nauczania dla klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 1 wraz z objaśnieniami w ust. 1, 5–7 i 11–16,

d) w roku szkolnym:

— 2023/2024 w klasach V i VI,

— 2024/2025 w klasie VI

— stosuje się ramowy plan nauczania określony w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r., w załączniku nr 3 w tabeli 1;

2) w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych stosuje się ramowy plan nauczania określony w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r., w załączniku nr 3 w tabelach 2–7, do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach, z tym że w przypadku, gdy w specjalności rytmika w roku szkolnym 2022/2023 nie została rozpoczęta realizacja zajęć metodyki nauczania rytmiki, nie realizuje się tych zajęć;

3) zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne realizowane w grupach:

a) w klasie III w roku szkolnym 2023/2024 mogą być realizowane w grupach międzyklasowych z klasą I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

b) w klasie IV w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025 mogą być realizowane w grupach międzyklasowych z klasą II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

c) w klasie V w latach szkolnych 2024/2025 i 2025/2026 mogą być realizowane w grupach międzyklasowych z klasą III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

d) w klasie VI w latach szkolnych 2025/2026 i 2026/2027 mogą być realizowane w grupach międzyklasowych z klasą IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

2. W latach szkolnych 2022/2023–2024/2025 uczeń klasy dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia prowadzonej w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia może po ukończeniu klasy IV zmienić dotychczas realizowaną specjalność na specjalność teoria muzyki. W takim przypadku uczeń ten:

1) w klasie V realizuje zajęcia określone dla klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 8;

2) w klasie VI realizuje zajęcia określone dla klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 8.

§ 11.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2149 oraz z 2022 r. poz. 1068).

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r., z wyjątkiem przepisów § 7 ust. 2–4, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia [tj. dnia 09.06.2023 r. — przyp. redakcji].