Rozp. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

0

Dz.U. 2023.1801

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1801

Na podstawie art. 90v ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Do szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, o których mowa w art. 90v ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „ośrodkami”, realizowanych w ramach kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, należy:

1) prowadzenie doradztwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, w tym:

a) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

b) wskazywanie rodzicom właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, oraz możliwości wsparcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

c) wskazywanie rodzicom jednostek udzielających dziecku specjalistycznej pomocy, w tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny;

3) ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec dziecka i jego rodziny, uwzględniających rozwijanie aktywności dziecka i jego uczestnictwa w życiu społecznym, oraz działanie na rzecz eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym — w przypadku gdy potrzeba ustalenia takich działań wynika z ustaleń, o których mowa w pkt 2;

4) zapewnianie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów zatrudnionych w ośrodku oraz koordynowanie realizacji tych usług w przypadku świadczenia ich poza ośrodkiem ‒ jeżeli potrzeba tych usług wynika z kierunków i harmonogramu działań, o których mowa w pkt 3; w przypadku gdy te usługi mają być realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 i 1675), zwane dalej „podmiotami wykonującymi działalność leczniczą”, zapewnienie ich następuje przez sfinansowanie świadczenia zdrowotnego przez ośrodek;

5) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowego wsparcia, zwanego dalej „programem” — w przypadku gdy taka potrzeba wynika z kierunków i harmonogramu działań, o których mowa w pkt 3; w programie określa się: sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym, w tym zajęć prowadzonych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, zakres i formy wsparcia rodziny dziecka w zakresie realizacji programu oraz sposób oceny postępów dziecka;

6) organizacja zajęć kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny określonych w programie;

7) ustalanie, za zgodą rodziców dziecka, działań służących efektywnej realizacji celów określonych w programie, realizowanych poza ośrodkiem;

8) doradztwo w zakresie przystosowania warunków w miejscu zamieszkania dziecka do potrzeb dziecka oraz wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, zgodnie z programem;

9) ocenianie postępów dziecka oraz analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie w ramach programu oraz wprowadzanie, odpowiednio do potrzeb dziecka i jego rodziny, zmian w programie;

10) zbieranie i upowszechnianie informacji o:

a) usługach, o których mowa w pkt 4, dostępnych na terenie powiatu, osobach i podmiotach wykonujących działalność leczniczą świadczących te usługi,

b) zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych na terenie powiatu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718);

11) prowadzenie akcji informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodzin dzieci do 3. roku życia, dotyczących:

a) prawidłowości rozwoju dziecka i wspomagania jego rozwoju,

b) działalności prowadzonej przez ośrodek;

12) nawiązywanie współpracy odpowiednio z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, 7, 8, 10 i 11, oraz zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających dziecko i jego rodzinę.

2. Przy opracowywaniu programu uwzględnia się działania prowadzone w ramach:

1) indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe — w przypadku dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju;

2) indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe — w przypadku dziecka objętego kształceniem specjalnym;

3) indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) — w przypadku dziecka uczestniczącego w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 2.

Ośrodki mogą:

1) zapewniać dziecku i jego rodzinie dostęp do specjalistycznej opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, związanej z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny; w przypadku gdy ta opieka ma być realizowana przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zapewnienie jej następuje przez sfinansowanie świadczenia zdrowotnego przez ośrodek;

2) zapewniać dziecku konsultacje u lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny — w przypadku gdy jest to niezbędne do terminowej realizacji programu; zapewnienie tych konsultacji odbywa się przez sfinansowanie przez ośrodek świadczenia zdrowotnego udzielanego przez podmiot wykonujący działalność leczniczą;

3) prowadzić doradztwo dla kobiet w ciąży, u których podejrzewa się lub zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie dziecka albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, i ich rodzin.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 07.09.2023 r. — przyp. redakcji]*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), które utraciło moc z dniem 1 września 2022 r. na podstawie art. 1 pkt 12 lit. d ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).