Wypowiedzenie umowy o pracę mailem – czy to skuteczne?

27

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę? Czy konieczne jest złożenie pisma w tej sprawie? Czy wysłanie informacji mailem jest wystarczające? 

Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o prace powinno nastąpić na piśmie. Należy zaznaczyć, że Kodeks pracy nie zastrzega rygoru nieważności nawet w przypadku niezachowania formy pisemnej wypowiedzenia ani nie pozbawia go skuteczności, o ile oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do adresata w taki sposób, że mógł on się z nim skutecznie zapoznać. Takie oświadczenie będzie wadliwe co do formy, ale nie będzie nieskuteczne prawnie.

Szczegółowe regulacje w zakresie formy czynności prawych zawiera ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c., której przepisy stosuje się odpowiednio do stosunku pracy na mocy art. 300 k.p. Zgodnie z art. 781 § 1 i 2 k.c., do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę.

gr.