Ustalanie składki wypadkowej – ogłoszono jednolite przepisy wykonawcze

215

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 kwietnia 2022 r. pod pozycją 740 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 15 marca 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2019 r. poz. 757).

Jednolity tekst rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r. uwzględnia korekty prawne wynikające z rozp. MRiPS z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 489).

W jednolitym tekście pominięto § 2 rozporządzenia MRiPS z dnia 16 marca 2021 r., który określa termin wejścia w życie aktu nowelizującego (1 kwietnia 2021 r.).

W załącznikach do rozp. MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. określono m.in.:

  • stopę procentową składki ustaloną w zależności od kategorii ryzyka (załącznik nr 1),
  • grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności (załącznik nr 2),
  • wzór informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

Omawiane rozp. określa ponadto szczegółowe zasady ustalania:

  1. kategorii ryzyka dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe, w zależności od wskaźników częstości,
  2. wskaźnika korygującego.

zxc