Substancje chemiczne i ich mieszaniny – nowe jednolite przepisy

63

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2022 r. pod pozycją 1816 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.07.2022 r. w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 20 lipca 2022 r.

Jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje odnośnika nr 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151), przepisy te wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lipca 2022 r.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r.:

  1. określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzeń prawa unijnego wskazanych w art. 1 ust. 1 cyt. ustawy,
  2. reguluje warunki lub zakazy produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzeń unijnych wymienionych w art. 1 ust. 1 cyt. ustawy.

Ustawa nie dotyczy natomiast warunków transportu substancji i mieszanin, w tym również warunków transportu w tranzycie pod dozorem celnym, jeżeli nie są w trakcie tranzytu przetwarzane lub przepakowywane. Ponadto przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do:

  • substancji i mieszanin stanowiących źródła promieniotwórcze, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
  • odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach,
  • substancji i mieszanin przywożonych na terytorium RP, gdy ich ilość i rodzaj wskazują na przeznaczenie wyłącznie do celów osobistych.

Do ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie odwołuje się art. 221 Kodeksu pracy, ustanawiający w szczególności zakaz stosowania w miejscu pracy substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.

zxc