Sankcje przewidziane w razie utrudniania lub udaremniania działalności organów kontrolnych

710

Odpowiedzialność karną podmiotów za zakłócanie czynności kontrolnych, do których uprawnione są organy PIP oraz PIS, określono odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), zwanej dalej „k.p.”, w ustawie z dn. 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) , określanej dalej mianem „PIS” a także w ustawie z dn. 06.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444), zwanej dalej „k.k.”.

Odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów k.p.

Regulacje kodeksowe ustanawiają sankcję karną w formie grzywny w razie niewykonania podlegającego realizacji nakazu organu PIP (w oznaczonym terminie) lub utrudniania działalności inspektorom pracy.

Stosownie do brzmienia art. 283 § 2 pkt 7 i 8 k.p., kto:

  • nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu PIP,
  • utrudnia działalność organu PIP, w szczególności uniemożliwia pro-wadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań

–   podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

Sankcje przewidziane w ustawie o PIS

Odpowiedzialność karną w ustawie o PIS uregulowano w art. 38 tego aktu prawnego. Zgodnie z tym przepisem kto utrudnia lub udaremnia działalność organów PIS, podlega alternatywnie karze:

  • aresztu do 30 dni,
  • ograniczenia wolności,
  • grzywny.

Orzekanie w sprawach o powyżej wymienione czyny następuje w trybie przepisów ustawy z dn. 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2021 r. poz. 457, z późn. zm.).

 

Sankcje określone w Kodeksie karnym

Najsurowszą odpowiedzialność karną za zakłócanie czynności kontrolnych przeprowadzanych przez PIP przewidziano w art. 225 § 2 k.k. Przepis ten stanowi, że karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia albo utrudnia wykonanie czynności służbowej.

Maciej Ofierski