MRiRW: Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

5

Przypominamy: do 15 listopada 2022 r. właściciele albo współwłaściciele statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Pomoc jest skierowana do właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, który:

 • jest wpisany do rejestru statków rybackich;
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zobowiązania

Właściciel albo współwłaściciel statku rybackiego, który korzysta ze wsparcia, zobowiąże się do:

 • trwałego zaprzestania działalności połowowej nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;
 • nieskładania do ministra właściwego ds. rybołówstwa wniosku o dokonanie:
 • wpisu statku do rejestru;
 • zmiany wpisu w rejestrze w zakresie:
 • ponownego wprowadzenia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego, który został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
 • zmiany właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego przez 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;
 • złożenia wniosku o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zaprzestania wykonywania działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego w związku z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;
 • rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy, a w przypadku, gdy rozpoczęcie działalności wiąże się z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków lub budowli – w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i do wykonywania jej nie krócej niż przez okres 3 lat.

Wykorzystanie pomocy zgodnie z przeznaczeniem należy udokumentować w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż 200 tys. zł dla danego wnioskodawcy.

Przeznaczenie pomocy

Pomoc jest przeznaczona na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem niektórych działalności, takich jak np. rybołówstwo i rolnictwo.

Przez rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej należy rozumieć:

 • podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po raz pierwszy albo
 • podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia tej działalności albo jej zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo
 • rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej o działalność wykonywaną po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia tej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do 15 listopada 2022 r., do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można to zrobić osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztowa nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP.

Pomoc będzie przyznawana na podstawie umowy o przyznanie pomocy.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej ARiMR:

MRiRW